Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tam adı Türkiye tîcaret, sanayi.

DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET Borsaları BiRLiGi, özel yasayla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde mesleki üst kuruluş. Mart 1950 tarih ve 5590 sayılı yasa uyarınca, yasanın yayımlandığı tarihte var olan oda ve borsaların Şubat 1952’de Ankara’da bir araya gelerek oluşturdukları genel kurulla resmen kurulmuş ve kuruluş yapısıyla ilgili son yasal düzenlemeler 1981, 1986 ve 1988’de yapılmıştır. Kuruluş amacı, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı sağlamak ve bunların genel meslek çıkarlarına uygun olarak gelişmesine yardımcı olmaktır. Başlıca görevleri ekonomik duruma ilişkin incelemelerde bulunarak raporlar hazırlamak, hükümet tarafından verilen görevleri yürütmek, TBMM komisyonları ve bakanlıklarca istenen bilgi ve görüşleri vermek, oda ve borsaların kendi aralarında ya da bir oda ile bir borsa arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, Uluslararası Ticaret Odasinın (ICC) Türkiye Milli Komitesini oluşturmak ve çalıştırmak, yabancı ticaret ve sanayi odalarının vekillik, temsilcilik ve muhabirliğini yapmak, uluslararası mesleki toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası sergi ve fuarlara katılmak, Türk Ticaret Kanunu’ nun 37. maddesi gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni çıkarmak, organize sanayi bölgeleri kurmak ya da kurulmuş olanlara katılmak, gerektiğinde yurtdışında temsilcilikler ve irtibat büroları kurmaktır.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) çeşitli komisyonlarında sürekli temsilci bulunduran TOBB, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartları Enstitüsü, İhracatı Geliştirme Merkezi, Basın İlan Kurumu, TÜBİTAK, OYAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, İşletme İktisadı Enstitüsü gibi kuruluşların yönetim ve etkinliklerine de katılır. Ayrıca TC Merkez Bankası, Umumi Mağazalar TAŞ ve Aspilsan’da, İstanbul Dünya Ticaret Merkeziyle Mersin ve Antajya serbest bölgelerinde iştirakleri vardır, İktisadi Kalkınma Vakfı, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı vb vakıflarda etkindir.
TOBB’nin süreli yayınları arasında günlük Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, haftalık Türkiye İktisat Gazetesi, aylık Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Bülteni, Üç Aylık Ekonomik Rapor ile yıllık İktisadi Rapor sayılabilir. Ayrıca düzenlenen toplantılarla seminerlerin raporları ve çeşitli araştırmalar kitap ya da broşür olarak yayımlanmaktadır.

1990’da bünyesinde 150 ticaret ve sanayi odası, 60 ticaret odası, 11 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası ve 66 ticaret borsası bulunan TOBB’nin toplam üye sayısı 673 bin dolayındaydı.

Yorum yazın