Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işverenlerin ortak ekonomik ve toplumsal çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla 1962’de kurulan üst birlik.

1958’de Koç grubunun önderliğinde Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası (MESS) kuruldu. Çeşitli sektörlerden işveren kesimleri, 1961 Anayasası’nın toplu sözleşme ve grev haklarını getirmesi ve işçi kesiminin sendikalaşma girişimini yaygınlaştırması karşısında 1961’de sendikal örgütlenmeye önem vermeye başladı. Aynı yıl tekstil, gıda, cam, çimento, toprak, ağaç ve matbaacılık kollarında da işveren sendikaları kuruldu ve bu beş sendika 15 Ekim 1961’de MESS’le birlikte İstanbul İşveren Sendikaları Birliği’ni oluşturdu. Ertesi yıl maden ve kimya işkollarında kurulan sendikalar birliğe üye oldu. OECD uzmanlarının da önerileri dikkate alınarak Aralık 1962’deki II. Olağan Genel Kurul’da yeni bir anatüzük kabul edildi. Örgütlenme ülke düzeyine yayılarak birliğin adı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak değiştirildi. Konfederasyonun merkezi Ağustos 1965’te İstanbul’dan Ankara’ya taşındı.
1970’lerin ortalarına değin Koç grubuyla bağlantılı Şahap Kocatopçu, Ertuğrul Soysal ve Halil Kaya’nın başkanlık ettiği TİSK’ in başkanlığını 1974’ten 1989’a değin Halit Narin 15 yıl kesintisiz sürdürdü. Bu dönemde konfederasyon orta ölçekli sanayicilerin sözcülüğüne ağırlık verdi. Bazı konularda TÜSİAD’dan görece farklı tutumlar aldı. Kamu işveren sendikalarının da üst örgüt TİSK’e üye olması gerektiğini savunan konfederasyon yönetimi bu amacında başarılı oldu. Aralık 1989’da genel başkanlığa Refik Baydur seçildi.

1989 sonunda TİSK’e üye 17 işveren sendikasının üçünü kamu işveren sendikaları oluşturuyor, 29 kişilik TİSK Yönetim Kuru-lu’nda bunlar birer üyeyle temsil ediliyordu. Yönetim Kurulu’nda MESS altı, tekstil işverenleri dört, kimya ve plastik işverenleri üç, gıda ve toprak işverenleri ikişer, öteki sendikalar ise birer üyeyle yer alıyordu.

Grev ve lokavtlarda üyelerine yardımcı olmak amacıyla bir Merkezî Dayanışma Fonu kuran TISK, işçi konfederasyonlarıyla yapılacak temel sözleşmelere taraf olur ve üye işveren sendikalarının ve bağlı işyerlerinin uyacaklan genel ilkeleri belirler.

TISK’in uluslararası düzeyde temsil edildiği kuruluşlar, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma konferanslan, ILO’nun üçlü sanayi komisyonlan, danışma komiteleri. Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) ve 1988 başından bu yana yeniden tam üye olduğu Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonlan Birliği’dir (UNICE).

Yorum yazın