Tapu sicili nedir

Tapu sicili nedir – Tapu sicili anlamı

tapu sicili, taşınmaz mallara ve bunlar üzerindeki ayni haklara ilişkin kayıtları içeren resmî sicil. Her tapu dairesinde tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, plan ve benzeri tamamlayıcı belgeler ve yevmiye defteri vardır. Tapu siciline topraklar, taşınmaz üzerindeki mülkiyet, irtifak ve taşınmaz yükümü gibi bağımsız ve sürekli olarak kurulan haklar ile madenler kaydedilir. Kimsenin özel malı olmayan ve kamunun kullanımına ayrılan taşınmazlar, ancak üzerlerine kaydedilmesi gerekli bir ayni hak kurulmuşsa kütüğe geçirilirler. Genel kural her taşınmazın bulunduğu bölgenin kütüğüne kaydedilmesidir. Ayrı ayrı bölgelerde bulunan bir taşınmaz, öteki bölgelerin tapu kütüklerinde kayıtlı olduğu gösterilmek koşuluyla, her bölgedeki kütüğe ayrı ayrı kaydedilir. Yasanın açıkça gösterdiği durumlarda sözleşmeden doğan onalım, alım ve gerialım hakları ve kira gibi kişisel haklarla ilgili olarak da tapu kütüğüne şerh verilebilir. Böylece bu haklar, o taşınmaz üzerinde sonradan edinilen hakların sahiplerine karşı ileri sürülebilir. Tescil, konusunun ilişkin olduğu taşınmaz malikinin yazılı istemine dayanılarak yapılır. Taşınmazı edinen kimse yasaya, mahkemenin kesin hükmüne ya da buna eşdeğer bir belgeye dayanıyorsa, bu istem gerekli değildir.

Tapu kütüğündeki bir kaydın silinmesi ya da bunda değişiklik yapılması, bu kayıtla bir hak edinmiş olan kimsenin yazılı istemi üzerine olur. Hak sahiplerinin kütüğe koyacakları imza bu istem yerine geçer.

Tapu sicilinde kamu güveni ve kamuya açıklık ilkeleri egemendir. İlgisi olduğunu kanıtlayan herkes, kendisince önemli olan tapu kayıtlarının bir tapu görevlisinin yanında kendisine gösterilmesini ya da bu kayıtların birer örneğinin verilmesini isteyebilir. Kamuya açıklık ilkesinin bir sonucu da kimsenin tapu kütüğündeki bir kaydın kendisince bilinmediği yolunda bir iddiayı ileri sürememesidir. Tapu kütüğündeki yazıma iyi niyetle dayanarak bir taşınmazın mülkiyetini ya da taşınmaz üzerindeki bir ayni hakkı edinen kimsenin bu edinimi, kamu güveni ilkesi uyarınca her durumda geçerli sayılır. Tapu idaresi işlevsel bakımdan, bölgesinde bulunduğu asliye hukuk mahkemesine bağlıdır. Tapu sicilinin yanlış ve eksik tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur Bu konuda açılacak tazminat davalarında görevli yargı yeri adliye mahkemesidir. Devletin, kendi kusurlarıyla zarara yol açmış olan görevlilere karşı sırasıyla dönüp, zarar görene tazminat olarak ödediği parayı isteme hakkı vardır.

Yorum yazın