Tapu Nedir

Tapu Nedir

tapu, tapu resmi, tapu bedeli, muaccele olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde mirî araziyi ekip biçenlerin, bu yararlanma hakkı karşılığında ödedikleri peşin vergi.

Osmanlı toprak hukukunda, devlet adına yazılı mirî arazinin rakabesi saklı kalmak koşuluyla, kullanım hakkı isteyenlere ya da uygun görülen kişilere, tapu denen bir bedel karşılığında bırakılırdı. Bu bedel peşin olarak ve toprağın gerçek değerine göre hâzineye ödenir, kullanım hakkını elde edene de tapu senedi ya da sened-i hakanî denen bir belge verilirdi. Halk arasında tapu deyimi daha çok bu belge için kullanılıyordu.

Tımar sisteminde ise, “sahib-i arz” denen sipahi, tımar sınırlarındaki mirî araziyi ekip biçme hakkına sahip olanlara “tapu temes-sükü” ya da “sipahi senedi” denen yazılı kâğıtlar verirdi. Toprağın ekip biçme hakkının devletçe satılması işleminde, “tapu-yı misil” denen, tarafsız bilirkişilerce biçilen toprak değeri geçerliydi. Bu belirlenmeden ve tapu bedeli hâzineye girmeden kullanım belgesi düzenlenemezdi.

Tanzimat Döneminde Osmanlı uyruklarının mülk edinmelerine izin verildikten sonra, gerek kamudan gerekse özel kişilerden satın alınan taşınmazlar için düzenlenen belgelere tapu, bunların yazıldığı kütüklere de tapu sicili adı verildi.

Yorum yazın