Tabiiyyun Felsefesi – Tabiiyyun ne demek

Tabiiyyun Felsefesi – Tabiiyyun ne demek

Tabiiyun, tabiatçilik olarak da bilinir, İslam felsefesinde Doğalcılığa yerilen ad.

Kelam bilginleri, Maddeciliğin İslam felsefesinde ortaya çıkan değişik biçimlerini DehriyeÇ) (Dehriyun), Muattıla, Tabiiyun gibi adlarla sınıflandırır. Tabiiyun adı genellikle maddenin görünümlerinde ve duyumlarda ortaya çıkan çeşitliliğin kökenini maddenin doğasında arayan akımları belirtmek için kullanılır. Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte ruhun varlığını yadsıyan eğilimler için de Tabiiyun adı kullanılmıştır.

Kelam bilginleri Tabiiyunu şirkin bir türü olarak görmüşler ve bu akımları şirk-i esbab (nedenlerle Tanrı’ya ortak koşma) olarak sınıflandırmışlardır. Buna göre Tabiiyunun tanımlayıcı özelliği, doğal olayların nedenini yalnızca doğada, doğal nesnelerde aramasıdır. Bazı kelam bilginleri, sonuçları doğadaki nedenlere bağlamakla birlikte her ikisinin de Tanrı tarafından yaratıldığını kabul eden, nedenleri yaratan Tanrı’mn onların doğal sonuçlarını da yaratması gerektiğini savunan Mutezile bilginlerini bu tanımın dışında tutar. Dolayısıyla doğada göreli (Tanrı’nın iradesiyle sınırlı) bir determinizm olduğunu öne sürmek şirk değildir.

İslam felsefesinde Tabiiyun okulunun en ünlü temsilcilerinden biri İranlı hekim ve düşünür Ebubekir Razi’dir (865-923/932). Razi varlığın başlangıçsız olduğunu savunmakla birlikte, başlangıçsız varlıkları beşe ayırır: Tanrı, nefs, zaman, mekân ve madde. Ona göre maddenin bağlarından insanı ancak felsefi bilgi kurtarabilir. Doğruyu ve yanlışı ayırt etmek için insan aklı yeterlidir; insanları değiştiren yetişme ve eğitim tarzıdır. Dinlerin ve dindarlığın doğmasının da nedeni siyaset, psikolojik etkiler, görenekler ve alışkanlıklardır. Bütün nefsler özgürlüğe kavuştuğu zaman evren dağılacak ve biçimden yoksun ilk durumuna dönecektir.

Yorum yazın