Tabakat Nedir

Tabakat Nedir

tabakat, tekil tabak (Arapçada “üst üste konmuş”, “birbirini izleyen”), İslam yazınında, aynı çağda yaşamış, aynı bilim dalıyla uğraşmış, aynı mezhep ve tarikatın üyesi vb kimselerin yaşamöykülerini veren yapıtlar. Bu yapıtlar genellikle 20 ya da 10 yıllık bir süreyi kapsar; şairler (tabakatü’ş-şuara), mutasavvıflar (tabakatü’s-sufiye), fakihler (tabakatü’l-fukaha), kâriler (taba-katü’l-kurra) gibi grupların birbirini izleyen kuşaklarım konu alır. Aynı dönemde yaşamış kişiler bir tabakada, bir soyda ya da bir sınıfta toplanmıştır. Bu türün ilk örnekleri sahabe ve tâbiine ilişkindir. Günümüze kadar ulaşabilmiş en eski yapıt ise İbn Sa’d’ın (ö. 845) et-Tabakatü l-Kübra ya da Kitabut-Tabakati’l-Kebir adlı kitabıdır. Bu türde yazılmış öbür yapıtlar arasında, İsmail bin Ebi Muhammed’in (ö. 815) Tabakatü’ş-Şuara’sı, el-Heysem bin Adî’nin (ö. 823) Tabakatul-Fukaha ve’l-Muhaddisin’ ve Tabakat men revâ ani’n-Nebî’si, Ebu Ubeyde’ nin (ö. 824) Tabakatül’-Fursân’ı, Sülemî’nin (ö. 1021) Tabakatus-Sufiye’si sayılabilir.

Yorum yazın