Taahhüt Nedir

Taahhüt Nedir Ne Demek

taahhüt, gerçek ya da tüzel bir kişiye karşı, bir şeyi yapma ya da yapmama ya da bir şeyi verme yükümlülüğünü üstlenme. Kural olarak sözleşmeler iki tarafın birbirine karşı borç yüklenmesi olgusunu içeren taahhüt işlemi niteliğindedir. Kefalet, bağışlama, borç yüklenme gibi tek yanlı bir borç içeren taahhüt işlemleri de vardır. Taahhüt işleminde bir edim değil, edimin yapılması vaadi söz konusudur. Örneğin bir taahhüt işlemi olan alım-satım sözleşmesi, bir hakka doğrudan etkide bulunan ve bir edimi içeren tasarruf işleminden farklı olarak, satılan malın mülkiyetinin karşı tarafa geçmesi gibi bir etki yaratmaz. Mülkiyetin geçmesi için taşınır mallarda teslim, taşınmaz mallarda da tapuya tescil gibi ayrı bir tasarruf işlemi gerekir. Taahhüt işlemi tasarruf işleminden farklı olarak ayni hak değil, nispi hak doğurur.

Bütçe hukukunda taahhüt, hizmet kuruluşunda bir harcamanın yapılmasını ya da çoğalmasını gerektiren bir işi yapmayı kararlaştırma anlamına gelir. Kamu kuruluşu adına taahhüde girişenlerin ita amiri sanını taşıması zorunlu değildir. Gider taahhütlerine kimlerin ne gibi usullerle karar verecekleri her hizmet alanındaki mevzuat (örn. Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu vb) hükümleriyle belirlenmiştir. Bu hükümlere uygun olarak yapılmamış olan gider taahhütleri geçerli sayılmaz ve kamu ödemelerine temel olamaz. Sayıştay kendi denetimine bağlı kurum ve dairelerin kamu harcaması gerektiren sözleşmelerini öndenetim yoluyla inceleyerek bunlara vize uygular. Ayrıca ikinci derece ita amirlerinin yapacakları taahhüdü içeren sözleşmeler belli bir parasal sının aşıyorsa bakanlığın da iznine bağlı tutulur.

Kamu idaresi, bayındırlık işlerinin özel kişilerce yürütülmesi amacına yönelik “taahhüt sözleşmeleri” yapabilir. Taahhüt sözleşmesinin öteki tarafını oluşturan özel kişi (müteahhit) bir kamu binasının, bir yolun ya da bir parkın yapılması işini belli bir para karşılığında yüklenir. Bayındırlık işleriyle ilgili taahhüt sözleşmeleri bazı durumlarda, idareye yapı malzemesinin teslimi taahhüdünü de içerebilir. Türk hukukunda bu gibi sözleşmeler, Fransız hukukundan farklı olarak, özel hukuk sözleşmesi niteliği taşır.

Yorum yazın