Surre Nedir

Surre Nedir

surre (Arapçada “para kesesi”), mahmîl-I şerif olarak da bilinir, Osmanlı padişahlarının her yıl hac öncesinde Haremeyn’e (Mekke ve Medine) gönderdikleri para ve armağanlar.

Osmanlı mâliyesinde 50 bin akçe tutarındaki (yarım yük) paraya surre denirdi. Bu terim, Haremeyn’e gönderilen paraların hesabında da kullanıldığından, zamanla mahmil-i şerif yerine surre denmeye başladı. Surre gönderilmesinin amacı Mekke ve Medine kentlerinin bakım ve onarımmı, halkının refahını sağlamaktı. Surre geleneğini Abbasi halifeleri başlatmıştı. I. Meh-med’in (hd 1413-21) canlandırdığı geleneği onu izleyen Osmanlı padişahları da sürdürdüler. 1517’de I. Selim (Yavuz) (hd 1512-20) kendisini “Hâdimü’l-Haremeyn ve’ş-Şerifeyn” (Mekke ve Medine’nin hizmetçisi) ilan edince, surre geleneği daha da önem kazandı. Bu kentlere her yıl yaklaşık 3 milyon kuruş tutarında para ve armağan gönderilmeye başladı

Yorum yazın