Sure nedir

Sure nedir
sure, Kuran’ın bölümlerinden her biri. Uzunlukları birkaç sözcükten birkaç sayfaya kadar değişen 114 sure arasında en kısası, üç âyetten oluşan Kevser, en uzunu da 286 âyetten oluşan Bakara’dır. Surelerin Kuran’daki yerleri, en yaygın görüşe göre doğrudan Hz. Muhammed tarafından belirlenmiştir. Buna karşılık bazı surelerin ya da tümünün yerlerinin sahabe tarafından belirlendiği yolunda iki farklı görüşü savunan bilginler de vardır. Geleneksel sınıflandırmaya göre her surenin başında, surenin Hz. Muhammed’e hangi kentte, Medine’de mi Mekke’de mi indirildiği belirtilir. Mekke’de inen (Mekki) surelerle Medine’de inen (Medeni) sureler arasında bazı biçim ve içerik farkları vardır. Mekke’de inenlerin genellikle kısa, özlü ve hareketli bir anlatımı vardır. Müşriklerle tartışmaların ve şirke yönelik eleştirilerin sıkça rastlandığı Mekki surelerde Arap konuşma sanatının gereği olan antlara yer verilir. Hukuki ilke ve kuralların ağırlığı, münafıklardan söz edilmesi, Yahudi ve Hıris-tiyanlara yönelik eleştiriler, âyet sayısının çokluğu ve rahat bir anlatım, Medeni surelerin başlıca özelliklerindendir.

Yedi âyetten oluşan ilk sure Fatiha’nın (açan) dışında sureler uzundan kısaya doğru dizilerek numaralandırılmıştır. Ayrıca surelerin, genellikle metindeki olağandışı bir öğeden türetilmiş adlan vardır. Surelerin yaklaşık dörtte birinin başında anlam ve işlevleri hâlâ yeterince anlaşılamamış aynk harflerden oluşan fevatih (başlangıçlar) bulunur.

Tevbe suresi dışındaki sureler besmeleyle)*) başlar. Fatiha ile en son iki sure dışındaki bütün sureler Tanrı’nın seslenişi biçimindedir; bu surelerde Tanrı ya doğrudan konuşur ya da “de ki” buyruğuyla, sözlerini Hz. Muhammed aracılığıyla iletir.

Bütününün 30 günde okunabilmesini sağlamak amacıyla Kuran genellikle cüz (Farsça ve Urdu dilinde sipare ya da pare) denen 30 eşit bölüme ayrılır. Bu bölünmede konu birliği gözetilmez. Sureler ayrıca, pratik kolaylığı gözeten çeşitli gruplara ayrılmıştır. İkinci sureden (Bakara) başlayarak dokuzuncu sureye (Tevbe) kadar yedi sure ilk grubu oluşturur. Kuran’ın en uzun surelerinden oluşan bu grup es-Seb’ü’t-Tuvel (en uzun yedi sure) olarak anılır. İkinci gruba el-Miun adı verilir; bu grup âyet sayılan yüz dolayında olan surelerden oluşur. Ayet sayısı yüzün altında olan sureler üçüncü grubu, el-Mesani’yi oluşturur. Dokuzuncu sureden başlayarak 50. sureye kadar süren bu iki grup arasındaki ayrım kesin biçimde belirlenmemiştir. Ellinci sureden Kuran’ın sonuna kadar tüm sureleri içine alan grup ise el-Mufassal olarak adlandırılır.

Yorum yazın