Sünen nedir

Sünen nedir

sünen, fıkıh konularına göre düzenlenmiş hadis derlemesi. Başka derlemelerdeki gibi mevkuf haber denen sahabe ve tabiin sözlerine değil, doğrudan Hz. Muhammed’e bağlanan merfu haberlere yer verir.

Sünen kitapları, içerdikleri konular bakımından, cami adı verilen hadis derlemelerinden ayrılır. Camiler sünenlere oranla daha çok ve değişik konulardaki hadisleri kapsar. Sünenler, fıkhın temel konularına uygun olarak önce “kitap”lara, sonra da çok sayıda “bab”lara ayrılır. Sönenlerin içerdikleri başlıca kitaplar şunlardır: Taharet, salat, zekât, hac, savm, nikâh, talak, cihad, vasiyet, feraiz, haraç, cenaze, yemin ve nezir, büyu’, akziye, eşribe, at’ıme. tıp, libas, fiten, melahim, hudud, diyet, sünnet ve edeb. Sünen kitapları 8. yüzyılda düzenlenmeye başladı. Birçok hadis bilgininin düzenlediği sünen kitapları içinde İbn Ma-ce, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai’nin sünen-leri en güvenilir hadis derlemeleri sayılır ve kütüb-i sitte(*) adı verilen altı kitap arasında yer alırlar. Bu dört yapıt, sünenler içinde “Sünen-i Erbaa” adıyla önlenmiştir.

Yorum yazın