Suç ortağı nedir

Suç ortağı nedir

suç ortaklığı, suça katılma olarak da bilinir, birden çok kişinin önceden anlaşarak birlikte bir suçu işlemeleri. Bazı suçlar yasanın tanımı gereğince ya da nitelikleri bakımından birden çok kişi tarafından işlenir. Ayrıca tek kişi tarafından işlenebilen suçlara birden çok kişinin katılması olasıdır. Suç ortaklığı kurallarının uygulanabilmesi için tipe uygun bir hareketin varlığı ve bu hareketin hukuka aykırı olması gerekir. Bir kimsenin suça katılmadan dolayı sorumlu tutulabilmesi için şu koşulların varlığı aranır: Suçtan önce ya da en geç suçun işlenmesi sırasında suç işleme konusunda öteki fail ya da faillerle anlaşmış olma, suçu oluşturan eylemin en azından teşebbüs derecesine kadar varmış olması, üzerinde anlaşılanla işlenen suçun aynı olması, katılmanın yasada yazılı yollardan biriyle ortaya çıkması.

Suç ortaklarının cezalandırılmasında eşitlik, ikilik ve cezanın faile göre saptanması sistemlerinden biri uygulanır. Türk Ceza Kanunu (TCK) ikilik sistemini kabul etmiştir. İkilik sisteminde, bir suça katılanlar suçun işlenmesindeki rollerine göre bir ayrıma tabi tutulurlar. Buna göre suç ortaklığı asli iştirak ya da feri iştirak biçiminde ortaya çıkabilir. Asli iştirak da kendi içinde maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Asli maddi iştirak suç konusu olan eylemi doğrudan doğruya birlikte işlemedir. Asli manevi iştirak birlikte hareket edilen kişileri suça azmettirmeyi kapsar. Asli maddi fail ya da faillere suç işleme kararım verdirene azmettiren denir. Yasa, azmettirenin işlenen suçun cezasıyla cezalandırılacağını, ama asli maddi fail ya da faillerin suçu işlemede kişisel çıkarının bulunması durumunda, azmettirenin cezasında indirim yapılacağını öngörür. Suçun işlenmesine ikinci derecede katılma anlamına gelen feri iştirak de maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Feri maddi iştirak eylemin işlenmesine yarayacak iş ya da araçları sağlamak ya da suç işlenmeden önce ya da işlendiği sırada faile yardımcı olarak suçun işlenmesini kolaylaştırmaktır. Feri manevi iştirak ise suç işlemeye teşvik, suçu işleme kararını destekleme, suç işlendikten sonra yardım vaadinde bulunma ve suçun nasıl işleneceği konusunda talimat verme biçiminde ortaya çıkar.

Yorum yazın