Sosyal nedir – Sosyal ne demek

Sosyal nedir – Sosyal ne demek

SOSYAL sıf. (fr. social). Toplumla ve toplumun çeşitli tabakalarıyle ilgili, toplumsal: Bununla beraber bu sosyal etüdü yaptığım için bayağı memnundum (A. H. Tan-pmar). Buna rağmen bu sefalet ve sosyal haksızlık hikâyesi beni de karOrtmıştı (R. N. Güntekin).

— Bot. Sosyal bitkiler, pek çoğu birarada toplu bulunan ve bir bitki örtüsüne esas özelliğini veren bitkiler.

— İş huk. Sosyal sigortalar veya sosyal güvenlik, toplum ve çalışma hayatı, içinde kişisel güvenliği tehdit ve tehlike altında bulunan kişiye sağlanan güvenlik tedbirlerinin tümü. Bk. ANSİKL.

— Siyaset ve İkt. Bk. ANSİKL.

— Sosyal psikol. Sosyal atom. Bk. ATOM. || Sosyal psikoloji, insan davranışlarının, sosyal grupla bağıntıları bakımından incelenmesi. (Bk. ANSİKL.) || Sosyal psikolo-log, sosyal psikoloji uzmanı. (PSiKOSOS-YOLOG da denir.)

— Tie. huk. Ticarî şirketlerle ilgili. || Sosyal sermaye, hissedarları tarafından bir ticarî şirkete yatırılan sermayenin tümü.

— Zool. Karınca, yaban arısı, bal arısı gibi toplu yaşayan hayvanlara denir.

Sosyal sıfatı önceleri bir insan topluluğunun (bu topluluk toplumun tümüne bir ticarî işletme veya bir dernek olabilir) teşkilâtlanmasıyle ilgili şeylere uygulanır. XVIII. yy. filo-zoflannın sosyal sözleşme’dtn kastettikleri bu anlamdır. XIX. yy.da bütün dikkat işçilerin durumu üstüne toplanmıştı. Bu da kelimenin anlamında bir daralmaya yol açtı ve sosyal sıfaıı ancak ücretli işçilerin durumunu düzeltmek için toplumu yeniden teşkilâtlandıracak tedbirleri nitelemek için kullanılır oldu. Sosyal adalet, çeşitli sosyal tedbirlerin yöneldiği amaçtan başka bir şey değildi. Böylece sosyal siyasetten, sosyal kanun veya reformlardan, sosyal kato-liklikten, daha sonra sosyalist devlet adam-lannın bir koalisyon hükümetinin başına geçtikleri 1936 olaylarının ertesinde sosyal haktan bahsedildi, öte yandan, fertlerin, üretim sürecinde oynadıkları role bağlı olarak sosyal sınıflar birbirinden ayırt edilir veya karşı karşıya getirilildi. Orta sınıfın gelişmesi ve isteklerinin çoğalması üzerine sosyal kategoriler sosyal gruplar ve hattâ sosyo – profesyonel gibi kavramlar ortaya çıktı. Sosyal siyaset artık yalnızca işçilerin ve memurlann, yani bağımlı işçilerin durumunu iyileştirmeyi amaçlayan bir şey değildir. Bu siyaset, aynı sosyal grubun aynı sınıfın ve geniş bir ölçüde bütün milletin üyeleri arasında bir dayanışma kurmağa yönelir. Modern iktisat nazariyecileri sosyal olanı artık bir amaç değil, bir araç olarak kabul ederler. Büyük bir kısmı ücretlerden meydana gelen gelirler, İktisadî gelişmenin başlıca gelirlerinden biridir, öte yandan, hükümetlerin ilgi alanı millî çerçeveyi aşmağa başlamıştır; Amaç, millî bir toplumu değil dünya toplumunu düzenlemek, bir grubun, bir sınıfın hayat seviyesini değil bir milletin, bir milletler topluluğunun hayat seviyesini yükseltmektir, bu tutum da ister istemez «sosyal» kavramının yeni boyutlar kazanmasına yol açmıştır

Yorum yazın