Şölen Nedir

Şölen Nedir

şölen, eski Türklerde töresel bir uygulama olan toy ve yağmah toy geleneğine, bazen de daha genel anlamda örgütsel içerikli ziyafetlere, görece yakın geçmişte yakıştın-lan ad. Eski Türk yazıtlannda ve Divarıü Lügati’t-Türk’te şölen sözcüğüne rastlanmaz. Moğolcada genel ziyafet ve çorba anlamında kullanılan şulen ise Moğol yayılması döneminde ilk kez Farsça yapıtlarda yer almıştır. 20. yüzyılda şölen terimini, Oğuzlann toyu da içeren yönetim toplantısı ve bu toplantılarda yenilip içilmesi anlamında kullanan Ziya Gökalp sözcüğün günümüz Türkçesinde yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca bak. toy, töre.

Yorum yazın