Şeriyet nedir

ŞERİYET i. (ar. şer<’den şer<iyyet). Esk. Şeriata uygun olma, şeriata uygunluk. (M) Şer’iye ve Evkaf vekâleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde Şeyhülislâmlık ile Evkaf nezaretinin birleştirilmesiyle meydana getirilen bakanlık. Türkiye cumhuriyetinin kurulması üzerine, imparatorluk kurumlan tasfiye edilirken, önce Evkaf* nezareti, Şeyhülislâmlık ile birleştirildi. Böylece, dinî işlerle, vakıfların ve vakıflara bağlı eğitim kuramlarının işleri, bir bakanlık içinde toplandı. Cumhuriyet yönetiminin laik devlet ilkesini gerçekleştirme eğilimi, dinî işlerin, Diyanet İşleri reisliği eliyle yürütülmesi sonucunu doğurdu ve 429 sayılı kanunla Şer’iye ve Efkaf vekâleti kaldml-dı. Aynı kanun, Başbakanlığa bağlı bir Diyanet İşleri reisliği kuruyor, müftülerin bağlı olacakları merci olarak da bu makamı gösteriyordu. (Bk. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI.) Şer’iye ve Evkaf vekâletinin kal-dırılmasıyle vekâlet veya özel vakıflarca yönetilen bütün medrese ve mekteplerin yönetim ve denetim meselesi ortaya çıkıyordu. Böyle bir aksaklığı ortadan kaldırmak ve laik devlet ve laik öğrenime yönelebilmek için 429 Sayılı kanunla aynı gün yürürlüğe giren 430 sayılı Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre, Türkiye’deki bütün okullar gibi Şer’iye ve Evkaf vekâleti veya Vakıflar tarafından yönetilen bütün medrese ve okullar, Maarif vekâletine devredilerek ona bağlandı. (M)

Yorum yazın