Şemail Nedir

Şemail Nedir
şemail, Hz. Muhammed’in fiziksel ve ruhsal niteliklerini, yaşamını konu alan yapıtlara verilen ad.

Şemail yapıtlarının temel kaynağı, başta kütüb-i sitte(*) olarak bilinen altı hadis kitabı ile hadis derlemeleridir. Hz. Muhammed’in fiziksel ve ruhsal özelliklerine ilişkin rivayetler ile sahabenin gözlem ve izlenimleri şemail yapıtlarının ana malzemesini oluşturur.

Şemail türündeki ilk çalışma Davud bin AJi el-Esbahani’nin (ö. 883) Sıfatü Ahlaki’n-Nebi adh yapıtıdır. Ama en çok ün kazanan ve bu türdeki yapıtlara örnek olan çalışma, hadis bilgini ve derlemecisi Tirmi-zi’nin (ö. 892) eş-Şemailü’n-Nebeviye ve’l-Hasaisü’l Mustafaviye adlı yapıtıdır. Ebu’ş-Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Hay-yam el-Esbahani’nin (ö. 978) Ahlakun-Nebi ve Adabuhu, Ebu Said Abdülmelik bin Muhammed en-Nişaburi’nin (ö. 1015) Kitabu Şerefi’l-Mustafa, Ebu’l-Abbas el-Mustağfiri’nin (ö. 1040) Şemailun-Nebi, Kadı Iyaz’ın (ö. 1149) Kitabü’ş-Şifa bi Tarif-i Hukuki’l-Mustafa, İbn Kesir’in Şe-mailu r-Resul adh yapıtları şemail türünün en tanınmış örnekleridir.

Yorum yazın