Rical nedir

Rical nedir

Esk. Erkekler.

— Ask. Esk. Ricali askeriye, yüksek rütbeli subaylar (ferik, müşir). |j Ricali dûdmani bektaşiyan, Yeniçeri ocağında yüksek rütbeli subaylar için kullanılan deyim.

— İda. Esk. İlerigelen devlet adamları. (Devlet ricali veya ricali devlet de denir.) || Ricali Babıâli, ilerigelen yüksek rütbeli devlet adamları. (Birinci derecede olanlara erkânı devlet, ikinci derecede olanlara ise ricali devlet denirdi.)

— Teşk. tar. Ricali ilmiye, ilmiye sınıfının önde gelenleri. (Haremeyn, İstanbul paye-lileri, kazaskerler ve şeyhülislâmlar ilmiye ricalinden sayılırdı.)

— Tasav. Ricali aynüt tahakküm ve’z zevat, bir kısım evliya. (Tanrı tarafından kendilerine bağışlanan gizli güçlerle hükmeden kimseler. Bütün ömürlerini ibadetle, zikir ve Tanrı’ya dua ile geçiren bu velilerin on tane olduğu söylenir. Bu veliler alçakgönüllü ve güleryüzlü olmayı bir davranış ilkesi sayarlar.) || Ricali gayb (veya ricalülgayb), Tanrı’nın emirleriyle insanları yöneten, fakat bilinmeyen kimseler. || Ricali İlâhiye, manevî kuvvetlere sahip evliya. || Ricalullah, Tanrı’nın manevî kuvvet verdiği evliya. || Ricalülfeth, manevî kudretleri olan kimseler. (Bk. GAYB.) || Ri-caliilmennan (çok bağışta bulunan Tann’nm erleri), evliyanın bir kısmı. || Ricalüt-tahtel esfel (evrenin en alt katında bulunan erler), bir kısım evliya.

Yorum yazın