Revşeniye

Revşeniye

(Revşen’in adından ar. Revşeniyye). Afganistan’da bir tarikatın adı.

Pîri Revşen diye anılan Bayezid bin Abdullah tarafından kuruldu (XVI. yy. ortaları). Varlık birliği (vahdeti vücut) anlayışına dayanır. Evrende bulunan ve değişik türde görünen varlıkların gerçekte bir olduğu görüşünü savunur. Ayrılık görünüştedir, özde birlik vardır. Revşeniye tarikatının, öteki islâm tarikatlarına benzemeyen sekiz ana ilkesi vardır. Bu ilkelerin her-biri ayrı birer makam özelliği taşıyan niteliktedir. Bu ilkeler (makam): şeria (şeriat), tarika (tarikat), hakika (hakikat), marife (marifet), kurbe (yakınlık), vusla (kavuşma), vahde (vahdet-birlik), sükûne (sükûnet) adlarını alır. Revşeniye inançlarına göre Tanrı yaratıkların (mahlûkat) hiç birine kötülük etmez. Tanrı bir iyilik (hayr) kaynağıdır. Revşeniyenin bu görüşü, kaynağını ahlâka dayandırır. Ona göre, insan için en doğru ahlâk yolu iyiliktir. Başlangıçta ana ilke olarak iyiliği savunan bu tarikat, zamanla birtakım değişikliklere uğradı; zararlı olanların öldürülmesi gereği temel inançları arasına girdi: kendi benliği hakkında kesin bilgisi olmayanlar ehlî hayvana, kötü insanlar da vahşî hayvana benzediklerinden öldür (ilmelidir; kıble tanımak, abdest almak gereksizdir; varlık özde, bir olduğundan her taraf kıbledir; insan olmanın birinci ilkesi öz bakımından her zaman temizliği gerektirdiğinden insan için arınma amacıyle abdest almak gereksizdir  Bu inançlarından dolayı sünnîler, Revşeniye mensuplarım müslüman saymadılar.

Yorum yazın