Numaralama nedir

NUMARALAMA i. (numaralamak’tan nu-marala-ma). Numaralamak eylemi.

— Büro. Bir belgeye, sınıflama sayısı ve işareti koyma.

— Matbaac. Sayfa sayısını gösterecek numaralan koyma. (El yazması kitaplarda sayfaların karışmaması için her sayfanın son kelimesi, sayfa altına ayrıca yazılır ve bu kelime arkadan gelen sayfanın başında bir defa daha tekrarlanırdı.)

— Tekst. Belirli bir ağırlıktaki ipliğin uzunluğunu veya kalınlığını tespit etme işlemi.

— ANSİKL. Tekst. Eskiden iplikleri numaralama sistemi, ipliğin hammaddesine göre değişirdi. Meselâ fransız sisteminde bir pamuk ipliğinin ııumaıası, ipliğin 500 gr’-ındaki uzunluğu kilometre cinsinden ifade eder. İngiliz sisteminde ise temel uzunluk 840 yarda, ağırlık da 453 gr (1 libre) olarak belirlenmişti. Bugün İngiliz numarası, yalnız pamuk ipliği için kullanılır; başka cins tekstil iplikleri (ipek ve sentetik ipliklerin dışında) metrik sisteme göre numaralanır. Bu sistem, 1 kg ağırlığındaki ipliğin kilometre cinsinden uzunluğunu temel alır (msl. 40 metrik numaralı ipliğin 40 kilometresi 1 kg gelil). Demek ki metrik sistemde numara yükseldikçe iplik incelir. İpek ipliği ile sunî veya sentetik ipliklerin numaralanması ise denye sistemi’ne göre yapılır; bu sistem 9 000 m uzunluğundaki ipliğin ağıılığmı gram cinsinden ifade eder (msl. 200 denyeli ipeğin 9 000 metresi 200 gr gelir). Bu değişik sistemlerden doğacak karışıklığı önlemek için, milletlerarası tek bir sistem kurulması yoluna gidildi. Tex denilen bu sistem, ipliğin 1 000 metresinin gram cinsinden ağırlığını ifade eder ve numara yükseldikçe iplik kalınlaşır. (LM) NUMARALAMAK geçi. f. (numara1 dan numara-la-mak). Bir veya daha fazla sıra numarasıyle işaretlemek. Numara koymak: Bir evrakı numaralamak. (M)

— Tekst. Bir ipliğin kalınlık numarasını tespit etmek. Bk.

Yorum yazın