Nisap nedir

NİSAB i. (ar. nişâb). Esk. Derece, istenilen oran. || Asıl unsur, esas. || Hisse, nasip. || Mal. sermaye. || Nisab-ı rüşd, olgunluk çağı. || Kitab-ı hikmet-ni-sab, esası hikmet olan kitap.

— ÇEŞ. DEY. Nisabını bulmak, istenilen oranı sağlamak. || Ekseriyet nisabı (veya nisab-ı ekseriyet), çoğunluk oranı, çoğunluk derecesi.

— Huk. Bir kurulun toplanması veya karar vermesi için gerekli üye sayısı. (JE-şanl. YETERSAYI.) [Bk. ANSİKL.] || —Esk. Bir malın zekâtını verebilmek için ulaşılması gereken miktar. || Nisabı sirkat, hırsızlık suçunun meydana gelebilmesi için çalman şeyin şer’an taşıması gerekli değer. (Hanefî mezhebine göre, on dirhem saf gümüş veya bir dinar veya aynı kıymette malın çalınması durumunda nisabı sirkat var sayılır.)

— ANStKL. Huk. Nisap veya Anayasada da yer alan deyimle yetersayı, çoğunluk kavramından daha geniştir. Nisap, karar alınması bakımından olduğu gibi, toplantının yapılabilmesi için de aranır. Eğer toplantı nisabı elde edilmemişse, katılanların oybirliği bile bir karar alınmasına imkân olmaz. Anayasa md. 86’da yasama meclislerinden her birinin, üye tam sayısının salt çoğunluğuyle toplanabileceği ve aksine bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyle karaı verilebileceği belirtilir. Her iki meclisten meydana gelen Türkiye Büyük Millet meclisinin toplantı yetersayısı da, iki meclis üye tam sayısı toplamının salt çoğunluğu, yani yarıdan bir fazlasıdır. İdarî kurullarda ve özel demek ve şirket toplantılarında ise nisap bakımından daha yumuşak davranılır, özellikle kamu hizmetlerinin aksamaması için belediye meclisi toplantılarında böyle hareket edilir. Meselâ bir toplantıda nisap elde edilmemişse, en az üç gün sonra toplanmak ü-zere yeniden çağrı yapılır. İkinci çağrı ü-zerine kaç üye gelmiş olursa olsun, toplantı yapılabilir. Nisabın tespitinde buçuklu sayılar tama yükseltilir. Oyların eşitliği halinde, kurul başkanmın oyu hangi tarafta ise o yönde karar için yetersayı elde edilmiş sayılır. Ancak, başkan oyunun böyle bir etkisi olduğu, kanun, tüzük, yönetmelik veya içtüzüklerle kabul edilmiş olmalıdır. (M)

Yorum yazın