Nirvana nedir

NİRVANA i. (pali dilindeki nibbâna’dan, «acıdan kaçma» anlammda sanskritçe k.). Din. Buddha’cılıkta ruhu, bir bedenden ötekine göç ederek (samsara), çeşitli yaratıklar halinde yaşamaktan kurtaran en yüksek mertebeye verilen ad.

— Psikanaliz. Nirvana ilkesi, ruhî cihazın, gerginlikleri mümkün olduğu kadar azaltma eğilimi.

— ANSİKL. Ahlâk kurallarının uygulanması ve vücut ile zihnin sistemli olarak eğitilmesi sonunda, uyanıklık (bodhi) haline erişildiği zaman insan, nirvana’ya girmeğe hazır demektir. Bu durumun özü, buddha’cı okullar tarafmdan olduğu gibi, batılı hint kültürü uzmanları tarafmdan da farklı şekillerde yorumlandı. Acının ve cehaletin ortadan kalkması olarak tanımlanan nirvana, bir hiçlik değil, bir «bulunmayış» halidir. Bu hale ulaşılınca, faaliyet unsurlarının tükenmesi veya ortadan kalk-masıyle, yeniden doğmalar çemberi kesin olarak sona erer.

— Ahi. Nirvana terimini, A. Schopenhauer, İrade ve Tasavvur Olarak Dünya adlı e-serinde yeniden ele. aldı. Bu filozofa göre yaşama iradesinden yüz çevirmek ve bu davranışm doğurduğu «sükûnet», nirvana-dır. Schopenhauer’ın kötümser felsefesi açısından, hayat, sadece boş bir gurur, hayal ve hiçlikten ibaret olduğundan, tek doğru davranış hayattan yüz çevirmektir.

Yorum yazın