Nikahsız nedir

NİKAHSIZ sıf. (nikâh*tan nikâhsız). [Kadın ve erkek için] Nikâhlanmadığı halde karıkoca hayatı yaşayan: Kordonsuz saat, yularsız hayvan, nikâhsız kadın gibidir (A.

H. Tanpmar). || Zf. Nikâhlanmadan, nikâhsız olarak.

— Huk. Nikâhsız yaşama, kadın ve erkeğin evli olmadıkları halde karıkoca hayatı sürmeleri.
— ANSiKL. Tar. Nikâhsız yaşama’nm hiç bir şekilde şerefsizlik sayılmadığı eski Yunan’da, bir yunan vatandaşı, hukukî durumu (yabancı veya köle olması) yüzünden evlenmeyen kadınla nikâhsız yaşayabildiği gibi, kocanın, nikâhlı karisiyle aynı çatı altında bulundurmamak şartıyle bir başka kadınla kurduğu gayrimeşru birlik de hoş-görülürdü. Nikâhsız karı, sahibine bağlı bir köle veya babası, kardeşi yahut kocası tarafından karşılığında bir miktar para alınan kadındı. Bu son duruma özellikle Pe-loponnesos savaşından sonra nüfus azalmasına karşı bir çare olarak sık sık başvurulmuştur. Bu birlikten doğan çocuklar vatandaş addolunmuş ve bunlara babaya nispetle kısıtlı bir miras hakkı tanınmıştı. Roma imparatorluğunda nikâhsız yaşama tartışma konusudur. Bazı yazarlara göre, nikâhsız yaşama, kanunun evlenmesine izin vermediği bir kadınla gerçekleştirilen bir birliktir. Böyle bir kadınla kurulan gayrimeşru (fakat sürekli) birlik, hukuken mümkün olmasa bile uygulamada hoşgörülür ve Augustus’un stuprum’ u yasaklayan kanunlarının kapsamına sokulmazdı. Bizans’ta hıristiyan imparatorlar nikâhsız yaşama hallerini azaltmak için çaba gösterdiler. özellikle Konstantinos, babanın evlilik dışı çocuklarına her türlü bağışta bulunmasını yasakladı, lustinianos, evlenme engellerini azaltarak nikâhsız yaşama hallerini daralttı ve babaya evlilik dışı çocuklarını tanıma; bu çocuklarla nikâhsız karısına mirasının bir kısmını bırakma hakkını tanıdı. Nikâhsız yaşama, Doğu’da 887 yılında Papa Leo VI tarafından kaldırıldı; Batı’da ise XI. yüzyıla kadar sürdü. (LM)

Yorum yazın