Nezaret nedir

NEZARET i. (ar. nazar’dan nezâret). Güvenlik kuvvetlerince belli bir süre bir yerde alıkonulma, gözaltı. || — Esk. Bakma, bakış, seyir. || Manzara. || Denetim, kontrol: Bundan sonra bunların basılmasına nezaret işi başladı (A.H. Tanpmar). || İdare, yönetim. || Bakanlık: O vakit «hukuku düvel» kavaidini hükümetin hariciye nezareti kabul etmediğinden, Sultan, çok beğendiği lordu tekrar memleketine göndermemiş (Ömer Seyfeddin). Adliye Nezaretinde, ileri gelenlerden, dostunuz, akrabanız var mı? (Kemal Tahir). || Nezaret etmek, denetlemek, kontrol etmek: Bunların hüsnü tatbi-bikine nezaret etmek için Cemiyeti Akvamca komiserlerin tayin olunacağı mezkûrdur (Atatürk). Mahkeme salonundan çıkarılan bir hükümlü grubunun merdivenlerden indirilmesine nezaret ediyor, bir sıra emirler veriyordu (Ş.S. Aydemir). İdare etmek.

— Huk. Nezaret altında bulundurma, bir kimseyi yakalayıp gözaltında bulundurma. (Bk. ANŞ1KL.) || Nezarete almak, gözaltına almak.

— ANSİKL. Huk. Nezaret altında bulundurma ile ilgili hükümler Anayasada ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanununda yer alır. Yakalanan ve nezaret altına alınan kimseye, yakalanma sebepleri ve hakkında-ki iddiaların yazılı olarak hemen bildirilmesi anayasa gereğidir. Yakalanan kimse, kırk sekiz saat (kanunun açıkça belli ettiği durumlarda yedi gün) içinde hâkim önüne çıkarılır. Hiç kimse bu süre geçtikten sonra hâkim kararı olmadan hürriyetinden yoksun kılınamaz. Anayasanın koyduğu bu ilkelerin ışığı altında, nezaret altında bulundurma bu sürelerle kayıtlanmıştır. Ayrıca, 1402 sayılı Sıkıyönetim kanununa göre bir kişinin nezaret altında bulundurulma süresi otuz gün olabilir. Yakalanan ve bunun sonucunda nezaret altına alman kişiler, zabıtanın bu işe ayırdığı ve nezarethane adı verilen yerlerde alıkonurlar. Bu yerlerin kapalı olması zorunlu değildir. Nezaret altında bulundurulma, hâkim önüne çıkarılınca sona erer. Bu sona erme de ya yakalanmış bulunan kişinin tutuklanması veya salıverilmesi şeklinde olur. (M);

;.-r ; tttıtlt ■ –

NEZARETHANE bİŞv ia (ar. nezâret ve fars. hdne’den neşöret-hâne). Gözaltına alınan kimselerin konulduğu yer: Kapıdan girip candarma nezarethanesine doğru yürüdü .

Yorum yazın