Nasihat nedir

NASİHAT i. (ar. nasihat). Bir kimseyi doğru, yola sevk etmçk, yanlış ve kötü davranışlardan uzaklaştırmak için söylenen Sri?, yapılan kpnu^ma, yerilen öğüt: Hacı Kalfanın nasihatlerini hatırlayarak korktum ve tekrar ters . yüzüne .geri Möndüm (JjU N. Güntekin). N as İha tlerin den; daima çirkin olan o tahtmmül ‘olünmaz hakikati hissettim (Ömer SeyfeddinM Hiç bir Şey olmamış gibi nasihatine.. devam ediyor (N. Araz). || Nasihat dinlemek, Aycyv tutmak), verilen nasihate göre hareket etmek. |] Nasihat etmek (veya nasihat vermek veya nasihatte bulunmak), öğüt vermek: Pafa önce tatlı-sert bir nasihat etti (Y. Z. Ortaç). Şayet genç kızlara nasihat vermeğe kalkış -sanız sizinle açıktan açığa alay ediveriyor-lar (Vâ-NÛ). Etme, oğlum, şuna bir parça nasihatte bulun (M. Â. Ersoy).

— DEY. Nasihat yollu, nasihati hatırlatır, nasihate benzer bir tarzda.

— Esk. Nasihat-âmiz, öğüt alınacak söz. |1 Nasihat-ger (veya nasihat-kâr), öğüt veren. |j Nasihat-na-pezir, öğüt dinlemeyen. || Na-sihat-pezir, öğüt dinleyen.

4 Nasihatçı sıf. ve i. öğüt veren, nasihat eden (kimse): Kuva-yı Milliye zamanı Ankara’yı yola getirmek için İstanbul’dan birkaç nasihatçı yola çıkar (F. R. Atay). [M]

Yorum yazın