Müteselsil nedir – Müteselsil ne demek

MÜTESELSİL sıf. (ar. silsile > teselsülden müteselsil). Esk. Arası kesilmeksizin birbirini takip eden, zincirleme giden.

— Huk. Müteselsil alacak, bir borcun çeşitli alacaklılarından her birinin, edimin tamamını isteyebileceği ve borçlunun da, alacaklılardan birine borcun tamamını yerine getirmek suretiyle borcundan kurtulduğu alacak. (Bk. ANSİKL.) || Müteselsil alacaklı, müteselsil alacağın alacaklısı. || Müteselsil borç, birden fazla borçlu bulunması durumunda, alacaklının, bunlardan herhangi birinden alacağın tamamının yerine getirilmesini isteyebileceği ve borçlulardan her birinin borcun tamamından sorumlu olduğu borç. (Bk. ANSİKL.) || Müteselsil kefil. Bk. KEFALET. || Müteselsil mesuliyet. Bk. SORUMLULUK. || Müteselsil rehin. Bk.

REHİN. || Müteselsil suç, bir suç işlemek kararının yerine getirilmesinde kanunun aynı hükmünün çeşitli zamanlarda ihlâl edilmesi sonucunda doğan suç. Bk. ANSİKL.

— ANSîKL. Huk. Müteselsil alacak’ia, alacağın birden fazla alacaklısı vardır. Bu alacaklılardan her birinin tek başına alacağın tamamını isteme yetkisi bulunur. Müteselsil alacak, sözleşmeden veya kanun hükmünden doğar. Müteselsil alacakta, bir borç ilişkisinden doğan birden fazla bağımsız a-lacak hakkı vardır. Bu sebeple, alacaklılardan her biri, kendi alacağı üstünde serbestçe tasarruf edebilir. Birbirinden bağımsız olan bu alacak hakları tek bir borç ilişkisine dayandığından, borçlunun alacaklılardan birine yapacağı ifa ile, bütün alacaklıların alacak hakkı sona erer. Müteselsil alacak, hukuk uygulamasında pek sık rastlanmayan kurumlardan biridir.

♦ Müteselsil borç’ta, müteselsil alacaktan farklı olarak, bir alacaklı fakat birden fazla borçlu vardır. Burada alacaklının, tek bir borcun yerine getirilmesini sağlama a-macını güden ve birden fazla (borçlu sayısınca) alacak hakkı vardır. Bütün borçlular ise bir tek alacak için borç altına girmişlerdir. Müteselsil borç, sözleşmeden veya kanundan doğar. Alacaklı, borçlulardan birini alacağın tamamı için takip eder; fakat alacağın tamamını ondan elde edemezse, geri kalan kısım için öteki borçlulara başvurabilir. Borçlulardan birine karşı zamanaşımının kesilmesi, ötekilere karşı da kesilme sonucunu doğurur. Borcu yerine getiren borçlu, hisseleri oranında öteki borçlulara rücu eder. Alacaklının borcu ibra etmesi, sadece ibra ettiği borçluya karşı hüküm ifade eder. Borcun tamamı, borçlulardan biri tarafmdan ödenecek olursa, ödeyen borçlu, alacaklıya halef olur.

♦ Müteselsil suç, birçok modern ceza kanununda yer alan ve her suça ayrı bir ceza verileceği ilkesinin istisnası olan durumdur. Herhangi bir suça müteselsil suç niteliğini kazandıran unsurları üç grup içinde toplamak mümkündür: a. suç işleme kararındaki birlik; b. kanunun birden fazla ihlâl edilmesi; c. kanunun aynı hükmünün ihlâl e-dilmesi. Bunlardan en önemli unsur, suç işleme kararındaki birliktir. (M)

Yorum yazın