Müterakki nedir – Müterakki ne demek

MÜTERAKKİ sıf. (ar. raky > terakkiden müterakki). Esk. Yukarıya çıkmış, yükselmiş. || Terakki eden, ilerleyen.

— Huk. Müterakki suç, ağır bir suçun, hafif olanı da kapsadığı ve failin, ağır o-lan suçu işlemek için hafifini de işlemek zorunda kaldığı suç türü. Bk. ANS1KL.

— Mal. Müterakki (veya artan orantılı) tarifeler, özellikle gelir ve servet vergilerinde uygulanan ve vergi matrahı büyüdükçe artan oranların vergi mükellefine yükletildiği

tarife usulü. (Bk. VERGİ.) || Tersine müterakki (veya ricî yahut ters orantılı) tarifeler, vergi matrahının değişmesiyle ters orantılı tarife usulü. Bk. VERGİ.

— ANS1KL. Huk. Müterakki suç, muhtelit suçtan şöyle ayırt edilebilir: muhtelit suçta, daha ağır suçun içinde eriyen hafif suç,

başka bir hukukî çıkan zedeler, birbiriyle kaynaşan suçların hukukî konuları farklıdır; oysa müterakki suçta, her iki suçun konusu aynıdır. Müterakki suçun varlığı için gerekli olan şanlar şu şekilde sıralanabilir: 1. failin aynı olması; 2. mağdurun aynı olması; 3. failin hareketinin hafiften ağıra doğru giden bir süreç izlemesi; 4. bu hareketin daima aynı hukukî çıkarı zedelemesi; 5. meydana getirilen ve hafiften ağıra doğru sıralanan sonuçların, aynı harekete tek bir illiyet bağıyle bağlanması.

+ Müterakkiyane zf. Esk. Terakki edene yakışır tarzda.

+ Müterakkiye sıf. Esk. Müterakki’nin dişili: Âkvam-ı müterakkiyede hiç kimse diğerinden bir şey ummaksızm … (Cenab Şahabeddin). [M]

Yorum yazın