Muta nikahı nedir

MÜTA. i. (ar. metandan müt*d). Esk. Geçici kazanç, kâr.

— Huk. Esk. Şiîlerde belirli bir para karşılığı yapılan geçici evlenme. (Müta nikâhı da denir.)

— ANSİKL. Bu evlilik, kadına verilen ücret karşılığı, belirli bir süre için geçerliy-di. İslâmlıktan önce de Araplarda bunu andıran bir geçici evlilik vardı. Erkek, evlendiği kadına mızrak, çadır gibi şeyler vererek ondan ayrılabiliyoıdu. Müta, Ca-hiliye devri Arapları arasmda da geçer-liydL Kur’an’ın Nisa suresinde geçen, savaş esiri kadınlarla ilgili evlenmeleri müta sayanlar vardı, özellikle Şiîler bu görüştedir. Bu konudaki hadisler arasında çelişki vardır. Bazı hadislere göre, Hz. Muhammed zamanında müta vardı ve Hz. Muhammed de bu yolla evlilik yapmıştı. Buna karşı, Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Muhammed mütayı Hay-ber günü (veya yılı) yasakladı. Veda hac-cı ile ilgili olduğu söylenen bazı hadislerde ise kadınlar belirli bir süre için müta istiyorlardı. Ancak, Hz. Muhammed buna izin vermedi. Müta bu hadislere dayanılarak halife Ömer tarafmdan şiddetle yasaklandı. Ömer, bu tür evlilikleri zina ile bir tutuyor, müeyyidesinin recm olduğunu söylüyordu. Fıkıhçılarca, müta konusunda değişik yorumlar öne sürüldü. Bazıları bu yoldaki evlenmelerin mubah olduğunu kabul etti. Sünnîler ve zeydîler mütayı yasak saydılar, şiîler ise, erkeğin geçici olarak evinden ayrılması veya kadının hastalanması gibi durumlarda mütayı geçerli kabul ettiler. Müta yalnız müslüman-lar ile yapılabiliyordu. Cariye veya bakir bir kızla müta, ancak velinin veya babanın iznini geıektiriyordu. (M)

Yorum yazın