Müşir nedir – Müşir ne demek

MÜŞİR veya MÜŞÜR i. (ar. işaret’ten müşir veya müşür). Askerlikte en yüksek rütbe, mareşal. Bk. MAREŞAL.

— ANSİKL. OsmanlIlara müşir kelimesi Memlûklular ve Selçuklular yoluyle geçti. Müşir, askerlikte sipehsâlâr anlamına gelirdi. Orhan Gazi’nin, oğlu Süleyman Paşayı, Divanı Hümayuna müşir ve sipehsâlâr tayin etmesi bunu gösterir. Müşirliğin resmî olarak kabul edilişi 1832 Yılındadır. Askerî sınıfta hassa ve mansure olmak üze-ro iki müşirlik vardı. Tanzimat’tan sonra her eyalette mülkî ve malî işler birleştirilerek bir müşire verildi. 1865’te Saltanatı Seniye vükelâsı ve Meclisi Has üyeleri, vezir ve müşir rütbesindeydi. Meşrutiyetin ilânından (1908) sonra birçok kimsenin müşirlik rütbesi kaldırıldı. Birinci Dünya savaşı sırasında eski müşirlerin hepsi emekliye sevk edildiğinden osmanlı ordusunda bu rütbede kumandan yoktu. Kurtuluş savaşında, Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan savaşından sonra özel bir kanunla müşir oldu. Aynı rütbe, Erkânı Harbiyei Umumiye reisi Fevzi (Çakmak) Paşaya da verildi. Askerî rütbelerin yeniden düzenlenmesi sırasında bu kelime mareşal olarak değiştirildi.

4 Sıf. Esk. Emir ve işaret edici.

4 Müşiran çoğl. i. Esk. Mareşaller.

4 Müşirane zf. Esk. Bir mareşale yaraşır şekilde, mareşalmişçesine.

4 Müşiri i. Esk. Mareşallik.

4 Müşiriyet i. Esk. Mareşallik. || Mareşalin makamı.

4 Müşirlik i. Mareşallik. (M)

Yorum yazın