Mülhit nedir

MÜLHİT veya MÜLHİD sıf. ve i. (ar. lahd ilhâd*dan mülhid). Esk. Tanrıtanımaz, dinsiz: Bir mülhidi lâkin kim eder tesliye heyhat? / Sığmaz bunun âfâkına ferda-yı mükâfat! (M. Â. Ersoy). || Doğru yoldan çıkmış.

— ANSİKL. Din. Tanrı’ya inanmayan, dinlerin koyduğu ana ilkeleri, kuraliarı tanımayan kimseye müslümanlar arasında mülhit denirdi. Bazı yorumculara göre, tek-tanrılı dinlerden birine inananlar mülhit sayılmaz. önemli olan Tanrı’nın varlığını kabul etmektir. Yahudi, hıristiyan dininden olanlara mülhit denmez. Bazı yorumcular ise bunun aksini ileri sürerek islâm dininden ayrılan ve Hz. Muhammed’in bildirdiklerini uygulamayan herkese mülhit deneceği görüşünü savunur.

♦ Mülhidane zf. Esk. Tanrı tanımaza, dinsize yakışacak bir biçimde.

♦ Mülhidin çoğl. i. Esk. Tanrıtanımazlar, dinsizler. || Doğru yoldan sapanlar.

♦ Mülhidlik i. Esk. Tanrıtanımazlık, dinsizlik. (M)

Yorum yazın