Mükateb nedir

MÜKÂTEB sıf. ve i. (ar. kitâbet, yazı yazma > mükâtebe’dtn mükateb). Huk. Esk. Sahibi tarafından kendi kendisine satılması suretiyle azat edilen (erkek esir) köle (kadına mükâtebe denir). [Bk. AN-SiKL.] || Mükâtebi mezun, ticaret yapmasına izin verilen kölenin hür kalması i-çin paraca bir değer biçme. || Mükâtebet-ül-mükâteb, mükâtebin kendi kölesinin değerini tespit etmesi. || Mükâtebet-ül-vasi, vasinin kanunî haklarını kullanamayan kimselere ait kölelere bir değer biçmesi. || Mükâtebet-üs-saşîr, küçük kölelerin değerini biçme.

— ANSİKL. Huk. Esk. Satış akdi tamamlanınca mükâteb hür olur, fakat semeni tam olarak ödeyinceye kadar sahibinin mülkiyetinde kalır. Bu süre içinde sadece zilyedlik yönünden hürdür. Mükâteb, medenî haklarını kullanır, zorla evlendirilemez; semeni ö-demezse, ya taraflar aralarında anlaşarak akdi bozarlar veya esirin sahibi kadıya başvurarak akdin feshini sağlar; o zaman mükâteb bu sıfatı kaybeder, esir olarak kalır. 4 Mükâtebe sıf. ve i .Esk. Mükâteb’in dişili. (M)

Yorum yazın