Metalografi nedir

Metalografi nedir

Metalürji ürünlerinin oluşumu, özellikleri ve işlenmeleri arasındaki ilişkilerin araştırılması.

Yüzeylerin incelenmesine dayanan bu gözlemin mikroskopla ya da büyüteçle yapılmasına göre, mikroskopik ve makroskopik metalografi yöntemlerinden söz edilir.

MİKROSKOPİK METALOGRAFİ

Bu yöntemde alman örnekler hazırlanır. Metal örneği (ayrıtı 1 sm’ye yakın olan küp), incelenecek cisme göre metal parçasının yüzeyinden ya da iç bölümünden çıkartılır. Her durumda, örnek alma yöntemi ne olursa olsun, bu işlem metal dokusunda değişime yol açacak bir sıcaklık artışına neden olmamalıdır. Alman örnek perdahlanır. Düz bir yüzey elde edildikten sonra, giderek daha ince zımpara kâğıdıyla düzleştirilen yüzeyde, çıplak gözle görülemeyen çok ince yivler kalır. Kalan çizikler son perdahlama ya da parlatma sırasında yok edilmelidir. Bu işlemlerde elektrolitik perdahlamadan da yararlanılır.

Kusursuz biçimde perdahlanan örneğe, sözgelimi pikrik tuzu ya da kromik asit çözeltileri veya nitrik asit ya da pikrik asidin alkollü çözeltileri etki ettirilir. Bunlar, seçmeli olarak bazı evreleri etkilerler ya da boyarlar ve dolayısıyla, metalin çeşitli bileşenlerini (katı çözelti, türdeş karışım, ayrışık karışımlar, vb.), bunların oranlarını, dağılımlarını, vb’ni açığa çıkarırlar.
Etkilenen yüzey, metalografi mikroskobunda gözlenir; aygıtın içinde, yüzeyde yansıyan ışık, gözlemcinin gözüne ya da bir fotoğraf levhasına yönelir. Etkilenen bölümler parlaklıklarını yitirdiklerinden ışığı yansıtmazlar ve fotoğraf üstünde siyah leke olarak belirirler.

Metalin mekanik özellikleri sıkı sıkıya yapısına ve dokusuna bağlı olduğundan, mikrometalografinin önemi büyüktür. Mikrometalografi ayrıca, tanelerin iriliği ve yönelimini inceleyerek, metalin ısıl ya da kimyasal işlemlerin etkisinde kalıp kalmadığının öğrenilmesini sağlar. Ama, mikrome-talografiyle yalnızca küçük yüzeyler incelendiğinden, bunu, parçanın daha büyük bir bölümünün incelenmesiyle tamamlamak gerekir (makrome-talografi).
MAKROSKOPİK METALOGRAFİ

Çıplak gözle ya da büyüteçle yapılır. Alınan örnek perdahlanır ama, bu işlem bir öncekine uygulanan işlem kadar titizlik gerektirmez. Metali etkilemede kullanılan çözeltiler arasında hidroklorik asit ya da sülfirik asit çözeltileri vardır. Makrografi, bileşimindeki bellibaşlı ayrışık durumları, sözgelimi, cüruf gibi büyük kusurları, madenin dövülmesinden kaynaklanan bozuklukları, vb. ortaya çıkarır.

Bütün yararlarına karşın her iki inceleme yöntemi de, incelenmek istenen parçanın ufalanmasına neden olur; buna karşılık radyometalografide böyle bir durum söz konusu olmaz.

Yorum yazın