Maturidilik mezhebi

Maturidilik mezhebi nedir
Maturidilik i. (imam Matürîdinin adından). Din. imam Matürîdî’nin kurduğu mezhebin adı.

— ansİkl. X. yy. başlarında kurulan Matürîdiye mezhebi bütün davranışlarında, dinle ilgili tutumlarında Ebu Hanefî’nin koyduğu ilkelere bağlanır. Kur’an ve hadislerle bildirilen kurallara uyma gereği vardır. İman, İslâmlığın temelidir ve akıldan önce gelir. Âlem ve onun içinde yer alan bütün varlık türleri, Tanrı tarafından yaratılmıştır. Kıyamet bir gerçektir. İmanın ilkeleri aklın kurallarına uygundur. Bir müslümanın davranışıyle imanı arasında bağlantı vardır. Hz. Muhammed’in bütün bildikleri haktır (doğrudur), onları bilmek, anlamak hak olanı kavramak, tanımaktır. Selefiye mezhebinin bazı ilkelerini olduğu gibi benimseyen Matürîdiyc, İslâm mezhepleri arasında kendisi gibi imana dayanan Eşariyeden birçok konuda ayrılır. Bu yüzden, Eşariyenin yaygın olduğu bölgelerde Matürîdiye, onun tutunduğu çevrelerde Eşariye pek gelişemedi. (M)

Yorum yazın