Masarif nedir

Masarif nedir
MASARİF çoğl. i. (ar. şarf > masraftan maşârif). Esk. Masraflar, giderler, harcamalar: Hazreti Osman, zaten zengin oldu, ğu cihetle masarifini Beytülmalden almağa muhtaç değildi (Cevdet *Jaşa). Mâl-i merkumdan masârif-i mühimme için otuz bin kurusu defterdar yediden aldı (Naima). || Masarif-i daime, devamlı giderler. II Masa-rif-i muvakkate, geçici giderler. || Masarifi müteferrika, çeşitli giderler. || M as arif-i seneviye, yıllık giderler. || Masarif-i şehriye, aylık giderler. || M as arif-i umumiye, genel giderler. || Masarif-i zaide, fazla, gereksiz giderler. || Masarif-i zatiye, şahsî giderler.

♦ Masarifat çoğl. i. Esk. Giderler, masraflar. (M)

Yorum yazın