Mantık nedir – Mantık ilkeleri

Mantık nedir – Mantık ilkeleri – Felsefede mantık
MANTIK i. (ar. nw/fc’tan mantık). Düşünce biçimleri ve yasaları bilimi: Mantık dersi. Mantık kitabı. Mantık bilgini. (Bk. ansİkl. Mant. bölümü.) —Teşm. yol. Düşüncelerde, muhakemede doğruluk, düzgünlük, tutarlılık: Bu meselede hâkim olan bir muhakeme ve mantık şu imiş… (Atatürk). Zaten babamda mantık olsa, benim borçlarımı yollardı, dedi (M. Ş. Esendal). || Birine öızgü muhakeme tarzı. || Düşüncelerin, nesnelerin birbirine bağlanma, birbirinden doğma tarzı: Olguların mantığı. || Mantık kitabı. || […] Mantığıyle, […] anlayışıyle, … düşüncesiyle, … akliyle, akıl yürütmesiyle: Kökü çürük medrese mantı-ğıyle adam kandırmanın ustası olduğu belliydi (Kemal Tahir).

— dey. Akıl var, mantık var. Bk. akil.

— Esk. Söz söyleme. || Söz, konuşma. |j Mantıklı remzi, sembolik mantık. || Man-tık-ı surt, biçimsel (formel) mantık.

— Mant. Biçimsel mantık, tümdengelim-&el düşünce ve özellikle tasım biçimlerinin incelenmesi. (Bu terim, genellikle modem mantığa karşıt olmak üzere eski biçimsel mantığı [surî mantık veya formel mantık da denir] belirtmek için kullanılır.) || Ek-siltmeli mantık, önermeler hesabının bir veya birkaç aksiyomunu bir yana atan ve klasik olmayan mantık.

— Modern mant. Matematik mantık veya sembolik mantık, XIX. yy.dan ortaya çıkan, birbirinden ayrı, mantık sistemlerini belirtmek için kullanılan deyim. (Bu mantıkların ortak yanları şunlardır: bir sentaks sisteminin varlığı [bu sistemde, analiz edilen öğelerin içeriği değil, biçimi hesaba katılır. Buna, biçimselleştirme veya forma-lizasyon denir]; yorumlamanın, biçimsel sistemden sonra gelmesi; günlük dille ilgili olmayan bir cihazın kullanılması [sembol-leştirilme]; analiz edilen dil [nesne dil] ile analizin yapılmasında kullanılan dil [me-talang yani dilötesi] arasında kesin bir ayırım yapılması.) || Modern mantık. Bk. ansİkl . || Tümdengelimsel mantık (veya algoritma mantığı), akılyürütmenin bilimsel sistemi, (önermeler hesabına ve fonksiyonlar hesabına ayrılır).

— ansİkl. Mant. İnsan düşünen bir varlıktır. imdi, her düşünce, İster gündelik ve hazırlıksız olsun, ister bilimsel olsun, birtakım işlemlere dayanır. Bu işlemler olmadan, bilgi edinilemez. Mantık’ı, insanoğlunun «aklını, hem kendini, hem de başkalarını yetiştirmek üzere, eşyanın bilinmesinde iyi yönetmek sanatı» olarak tanımlayanlar olmuştur. Fakat gerçekte, mantık, akla dayalı bir bilgi alanına yöneldiği, belli bir konuyu kapsadığı için, bir bilimdir.

Konusu, ruhî hayatın, bütün zihin fonksiyonlarının ve zihin faaliyetinin incelenmesi olan psikolojinin tersine, mantık, bu fonksiyonların ve etkin düşüncenin ürünlerini inceler. Psikolog, düşüncenin işlemlerini tasvir eder. Bu işlemlerin ortaya çıkışını, içebakış metoduyle ve ayrıca birtakım nesnel metotlar sayesinde gözlemden geçirir. Böylece psikolog, ruhî olguları oldukları gibi ve gözlemden geçirdiği kişinin kimi zaman yaşına, kimi zaman kültür derecesine, kimi zaman da normal veya anormal oluşuna göre tasvir eder. Oysa mantıkçı, düşüncenin işlemlerinin doğru olarak yürütülebilmesi ve geçerli olabilmesi için her zaman uyulması zorunlu olan kuallar ortaya koyar. Demek ki mantık, «normatif» (kural koyucu) bir bilimdtrv amacı da hakikattir. Ama hakikat, düşüncenin kendi kendisiyle uyumu ve yine düşüncenin eşya ile uyumu olarak ele alınabilir. Şu halde, her türlü somut belirlenişten bağımsız olan biçimsel (formel) bir mantık ve gündelik bilginin üstüne yükselmeyi, bilimsel bilgiyi düzeltmeyi mümkün kılan ve tek tek bilimlere ilişkin olan mantık, yani metodoloji de vardır. Bilimin kendisinin, metotlarının, ilkelerinin ve vardığı sonuçların ne gibi bir değer taşıdığı sorulabilir. İşte bu, bilgi na-zariyesinin konusudur ve metodolojiyle birlikte genel mantığı meydana getirir. Ayrıca, bilginin, sadece biçimini değil, muhtevasını da gözönüne alan ve biçimsel mantıktan farklı olan bir uygulamalı mantık da vardır.

Biçimsel mantığın kurucusu, yunan filozofu Aristoteles’tir (M.ö. 384-322). Aristoteles, hakikate^ varmak için, zihnin uymak zorunda olduğu genel düşünce yasalarını ve işlemleri inceledi. Biçimsel mantığın kurallarını, Organon (Araç) adlı eserinde büyük bir dakiklikle ortaya koydu.

Düşünen insan, hüküm veren ve akıl yürüten bir insandır, ama hüküm vermek ve akıl yürütmek, kavramalar veya genel ve soyut fikirlere dayanmak zorundadır. £Zaten kavramlar ve genel fikirler, akılytyrütme-nin temelleridir.) Demek ki kavram hak-kındakı teori, biçimsel mantıkta, /son derece büyük bir önem taşır. Mantıkçı, kavramı, kaplamı ve içlemi açısından ele a-lır. içlem, kavramın konusunu başka konulardan ayırt eden niteliklerin tümüdür. Kaplam ise, aynı niteliklere sahip olan varlıkların tümüdür. Kaplam, içlemle ters orantılıdır. Meselâ «omurgalı» kavramının kaplamı, «köpek» kavramının kaplamından daha geniştir; fakat «köpek» kavramının içlemi, «omurgalı» kavramının içleminden daha büyüktür. Hüküm verme, aslında, bir kavramlar zincirlenişidir. Ama mantıkçı, kavramların sözsel ifadesi olan terimlerle ortaya konmuş olan hükmü ele alır. Bu terimlerin topluluğu ise, bir önerme meydana getirir, önerme, bir özne ve bir yüklemden ibarettir. Bunlar, bir koşaç ile birbirine bağlanır, bu bağ veya koşaç, «i-mek» fiilidir.

Mantıkçı, önermeleri, nitelik bakımından (olumlu veya olumsuz) ve nicelik bakımından (tümel veya tikel) ele alır, örnekler: «hava güzeldir» (olumlu önerme); «hava güzel değildir» (olumsuz önerme); «bütün insanlar ölümlüdür» (tümel önerme); «bazı insanlar, bilgedir» (tikel önerme).

önermelerde belirtilen ilişkiler, özne ile yüklem arasında bulunan uygunluk, içinde-lik, kapsama veya dışta bırakma gibi yük-lemsel ilişkilerden ibarettir.
Bir hükümler zincirlenmesi, bir akılyürüt-me meydana getirir. Aristoteles’e göre temel rol oynayan akıl sayesinde, ilkelerden sonuçlara varılır. Bu sonuçların zorunluğu ve evrenselliği söz götürmez. Akıl, çıkarsamalar yapmayı mümkün kılar. Çıkarsamalar «gidimli» denen bilgiyi niteleyen a-kılyürütmelerdir. Gidimli bilginin karşıtı, bir^ sezgiye dayanan bilgidir. Araçsız yani doğrudan doğruya akılyürütmeler de vardır. Bunlar, arada herhangi bir aracı olmaksızın, verilerden ¿onuca geçmeyi sağlar. Bir de, aracılı ve dolaylı akılyürütmeler vardır. Bu tür akılyürütmeler bir aracıya lüzum gösterir; bunların vargısı, özdeşlik veya çelişmezlik ilkesine uygun olmaya dayanır. Aracılı veya dolaylı akılyürüt-menin örneği, tasım’dır. Bu, iki esas ileri sürülünce, zorunlu olarak, bir üçüncünün ortaya çıkmasını sağlayan bir akılyürüt-medir. Tasım, üç önermeden kuruludur. Bunların ilk ikisi öncüller, üçüncüsü de vargıdır, öncüllerin birincisi, kaplamı en büyük olan terimi içinde bulundurduğundan «büyük önerme» adını alır. İkinci öncülde, kaplamı en küçük olan terim bulunduğu için bu «küçük önerme» denir. Bundan başka, bir orta terim de vardır. Bu, hem vargının geçerli olmasını sağlar hem de iki öncül arasında bağ ödevini görür. örnek: «bütün insanlar ölümlüdür (büyük önerme); «Sokrates bir insandır (küçük önerme); demek ki Sokrates ölümlüdür (vargı)». Vargı, öncüllerde içerilmiş bulunduğu için, tasıma dayanan akılyürütmenin elde ettiği sonuç, sağlam ve güvenilir bir vargıdır. Bu vargı, doğrudur ve doğruluğu üstünde tartışılamaz. Ama biçimsel bir çıkarsama olan tasıma dayanan akılyürütme, matematik çıkarsamanın verimliliğine sahip değildir. Oysa, matematik çıkarsama, bilginin zenginleşmesini sağlayan bir ispatlamadır.

Bilginlerin, bilim alanına uyguladıkları mantıkla kıyas edilebilecek bir değer taşımayan biçimsel mantık, Eskiçağ boyunca, bilimi, bir «tabula logica» (mantık cetveli), sadece tasımın kurallarına uyan birtakım kavram bileşimleri haline getirdi, tskolastik, bütün Ortaçağ boyunca, biçimsel mantığın kılı kırk yaran soyut tartışmalarından kurtulamadı. Bilim hakkındaki yeni görüşe uygun düşen yeni bir mantık ise, ancak Bacon ve Descartes sayesinde kurulabildi. O zamandan beri mantık, köklü değişikliklere uğradı. Böylece, meselâ, sembolik mantık, lojistik, bilim mantığı, sezgisel mantık, çok değerli mantıklar, diyalektik mantık gibi yeni akımlar ortaya çıktı. Bu mantıklar, şüphesiz ki, Aristoteles’in biçimsel mantığından ve ıskolastik-ten çok uzaktır, ama yine de bunlarla bazı ilişkileri olduğu unutulmamalıdır.

• islâmda. İslâm felsefesinde mantık, kaynağını Aristoteles’in görüşlerinde bulan, yeni-eflatun’cu düşünce ürünlerinden beslenen bir bilim dalıdır. İnsan iradesini eylemin ana ilkesi olarak benimseyen stoa’cı görüşlerle kaynaşan Aristoteles mantığı, İslâm düşünürleri tarafından önemli bir değişikliğe uğratılmadı. Bazı kaynaklara göre, İslâm filozoflarının, ilkçağ düşünce akımları içinde en iyi kavradıkları, Aristoteles mantığıdır. Araplar, bu ilkçağ yunan filozofunun mantıkla ilgili eserini, bir bütün olarak kendi dillerine çevirdiler; onu İslâm dininin, özellikle ilâhiyatm verileriyle bağdaştırma yoluna gittiler.

Arap filozofları, Aristoteles mantığının altı bölümünü de makulât, tefsir, birinci ve ikinci tahliller, cedel, mugalata olarak uzun süre yorumladılar. Akıl ilkelerine dayanan ve islâm felsefesinde surî mantık diye bilinen Aristoteles mantığının Arapları en çok ilgilendiren bölümü, tahlili kıyâsî oldu. İslâm mantığı, Aristoteles’te olduğu gibi, insan zihnini hakikate (mutlak hakikat) ulaştırma, yanlıştan (hata) kurtarma yollarını aradı. İslâm filozofları, mantık alanında, kendilerinden önce gelen yunan düşünürlerinin yaptıkları gibi, işe Porphy-rıus’un genel yorumlarıyle başladılar. Porphyrius’un bir yorum niteliği taşıyan Gir iş’ini, islâm filozofları isaguci (bk. tef-siR-i İsaguci) adı altında, genel mantığa başlangıç olarak benimsediler. Felsefeye, mantık yoluyle girme geleneğine uydular. Aristoteles’in Prolegomena Ton Kategorion (Makullere Giriş) adlı yazısını ve Proklos’-un öğrencisi Ammonius Hermias’m Prolegomena Te s Philosophias (Felsefeye Giriş) adlı eserini felsefe ve mantık öğrenimine giriş ve başlangıç olarak aldılar. İslâm mantığı, İsaguci adı altında iki ana bölüme ayrılır. Birinci bölümde genel tanımlar, i-kinci bölümde felsefenin kısımları ele alınır. Farabî ve İbni Sina gibi aristoteles’çi islâm filozofları, bilimlerin bölümlerini konu edinen kısmı da bu girişe eklediler. A-ristoteles mantığı üstünde çalışan yunan mantıkçıları üçe ayrılır: 1. mantık, yalnız bir metottur, felsefeye giriş niteliğindedir; 2. gerçeğin yapısı, aklın yapısına uygun olduğundan mantık kuralları gerçeğe dayanır. Bu bakımdan felsefenin ana bölümlerinden biridir; 3. mantık hem felsefenin başlangıcı hem de bir bölümüdür. Bu görüşü benimseyenler daha çok yeni-eflatun’-culardır. İslâm felsefesinde her üç görüşü benimseyenler vardır, yaygın olan, yeni-eflatun’cu görüştür, özellikle İbni Sina, bu üçüncü görüşü benimseyenlerin başında gelir.
İslâm mantığının amacı bilinenden bilinmeyene gitmek, bilinen verilerden hareket ederek bilinmeyenleri bilmektir. Mantığın ikinci görevi, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırmaktır. İnsan ruhu, iyiyi kötüden ayırma yoluyle gelişir, olgunlaşır. İslâm mantıkçılarına göre bilgi, hakikatin bir örneğidir (suret). Hükümlerde, özellikle önermelerde görülen kavram ve cisim benzerlikleri ve özdeşlikler, insan ruhunun özünde vardır. Bu görüş, varlığın ana ilkeleri olan makullerin (kategoriler), biri insan zihninde (öznel), biri de gerçekte (nesnel) olmak üzere iki türlü varlık niteliği taşıdığını gösterir. Genel geçerliği olan, varlık türlerine biçim kazandıran ilkeler (tümeller [külliler]) Tanrı zihninde gerçek olarak vardır. Eşyanın olgunluğu, bu genel ilkelere uygunluğu ölçüsündedir. Bar zı islâm filozofları bu konuda Aristoteles’in, bazıları da yeni-eflatun’cuların görüşlerini benimserler. Böylece mantık, yalnız kavramlar arasında belli düşünce ilkelerine göre bağlantı kurmaktan öteye geçemez. Bu yüzden, mantığın insana yeni bir şey öğretmediği, yalnız bilinen kavramlar arasında birtakım örgüler kurmakla yetindiği ileri sürülür. İslâm mantığı, nitelik bakımından tam bir ortaçağ mantığıdır. En çok kullanıldığı alanlar, tanımın kanıtlanması, genel ilkelerin varlığı ve düşünce sırasında yanlıştan korunmadır. Bu mantığın ele aldığı konulardan biri de, insan zihninde daha önceden var olan genel ilkelere (tümeller [külliler]) göre, olabilir (mümkün) ile olamaz (gayri mümkün), zorunluluk (zaruret) ve hakikatin kaynağıdır. Bütün bu konular Eflatun’da, Aristoteles’te ve yeni-eflatun’cularda bulunur. İslâm mantığı, bunları olduğu gibi almakla yetinir; onlara yeni eklemeler yapmaz. Bu değişmez konular yüzünden surî mantık adı altında okutulan islâm mantığı bir medrese mantığı olmaktan öteye geçemedi.

— Modern mantık. Modern mantığın gelişmesinde üç devre ayırt etmek mümkündür. İlk devrede, yani 1850’ye doğru, matematik metotların mantığa uygulandığı görülür. Ama mantık, matematiği temellendirecek bir araç olarak ele alınmaz. Boole’un Matematical Analysis of Logic’i (Mantığın Matematik Açıdan Analizi) [1847], bu devrenin en önemli esendir. Yazar bu eserde bir mantık cebiri ortaya koyar. İkinci devrede mantık, matematiğin temellerinin bilimi haline gelir ve mate-matiğinkiyle kıyaslanabilir metotlar kullanır. Bununla beraber işin içine birçok sezgisel unsur karışır. Sentaks sistemi ile semantik sistem arasındaki ayırım, kesinlikle belirtilmiş değildir. Alman mantık bilgini Gottlob Frege’nin (1848-1925) bu devreyi başlatan Begriffsschrift adlı eseri çok önemlidir. Çünkü bu eser, modern mantığı kurmakla kalmaz, ancak en modern çalışmaların ulaştığı kesinlik ve doğruluk niteliğini de taşır. Bundan başka Frege, değişkenlerle sabitler, kanunlarla kurallar, dil ile dilötesi arasında kesin bir ayırımı ilk ileri süren bilgindir. Bununla beraber Frege’nin sisteminin önemli bir kusuru da vardır. Çünkü bu sistem içinde, bir anti-nomi kurmak mümkündür, yani eser, bir iç çelişme taşımaktadır. Bertrand Russell 1905’te bu gerçeği fark etmiş ve sözü geçen çelişmeden kurtulmuş bir sistemi yani «tipler teorisi»ni meydana getirmiştir. Russell ve Whitehead’in Principia Mathema-tica (Matematik İlkeleri) [1910-1913] adlı eseri, bu devrenin sonunu temsil eder. Bu arada, yönleri farklı araştırma akımlar’ da ortaya çıkmıştır. H. Reichenbach ve i. Lukasiewicz’in geliştirdiği çok değerli mantıklar (bunlarda, doğru ve yanlıştan başka değerler de vardiT), imkân ve zorunluluk kavramlarını biçimselleştiren kipsel mantıklar, sadece kurulabilir unsurların varlığını kabul eden ve L.E.J. Brouwer ile A. Hey-ting tarafından geliştirilen sezgicilik, bu akımlar arasında yer alır. D. Hllbert’in (1862-1943) başlattığı üçüncü devrede, sentaks ile semantik arasında kesin ve açık bir ayırım yapılmış ve bir önceki devrenin görüş farkları ortadan kalkmıştır. Bu son devrenin en önemli incelemelerini, E. Zermelo, S. Wittgenstein ve E. Post yapmıştır. Semantik alanında, K. Gödel’in, A. Tarski’nin, R. Carnap’ın ve P. Cohen’ın; sentaks alanında ise, M. Shönfinkel, H. B. Curry ve J. B. Rosser’in çalışmaları da büyük önem taşır.

4 Mantıkan veya mantıken zf. Esk. Mantığa göre, mantıksal olarak, mantıkça: MiU letimizin kabiliyetsiz olmadığı tarihen ve mantıkan sabittir (Atatürk).

♦ Mantıkiyim çoğl. i. Esk. Mantık bilginleri. (LM)

Yorum yazın