Malik nedir – Malik ne demek

MALİK i. (ar. mw7fc’ten mâlik). Esk. Sahip, iye: Komisyona münavebe ile ve ikişer sene müddetle iki reye malik devletlerin murahhasları riyaset edecektir (Atatürk). Âdemin en temiz ahfâdına malik bir ada (M. A. EıSoy). || Erkek adı. || Malik olmak, sahip olmak: Resmî nüfuza malik olan devlet memurları… (Ziya Gökalp). || Malik-ül-mülk (malik-i mülk veya melekût veya malik-i yevmüddin), Tanrı.

— Huk. Bir eşya üstünde mülkiyet hakkı olan kimse. || Malik lehine intifa hakkı. Bk. İntifa hakkı. || Malik lehine rehin hakkı. Bk. gayrimenkul rehin hakkı ve İpotek. II Malik sıfatı ile zilyet. Bk. zİl-yetlİk. II Malikin sorumluluğu, gayrimenkul sahibinin, mülkiyet hakkının sınırlarını aşmasından, bu hakkını kötüye kullanmasından veya haksız inlinden doğan sorumluluk. (Bk. ANSİKL.) II İştirak halinde malik, iştirak halinde mülkiyete konu olan bir mala malik olan kimse. || Müşterek malik, müşterek mülkiyete konu olan bir mal üstünde mülkiyet hakkı olan kimse.

— ansİkl. Huk. Kanun koyucu, gayrimenkul sahibine geniş yetkiler tanımasının yanında, onun sorumluluğunu da aynı o-randa genişletmiştir. Gayrimenkul malikinin sorumluluğu ya mülkiyet hakkını kötüye kullanmasından veya haksız fiilinden doğar. Malik, gayrımenkulüne istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak o, kendisine hiç bir yarar sağlamazken, sırf komşularına zarar vermek veya hukuk dışı çıkarlar sağlamak için bu hakkını kullanacak olursa, mülkiyet hakkını kötüye kullanmış olur. Bu şekilde hakkını kötüye kullanan malik, Med. kn. md. 2’deki hakkın kötüye kullanılması müeyyidesine göre sorumlu olur. (Bk. Hakkın kötü’?* kullanılması.) Malikin sorumluluğu haksız fiilden de doğabilir. Bunun için aranan birinci şart, malikin gayrımenkulünü kullanmasıdır. Ancak bu gayrımenkulün üzerinde bir bina olması gerekli değildir. Binanın bulunduğu durumlarda malik, Med. kn. md. 656 ile Borçlar kanununa göre bina sahibi olarak da sorumlu olur. Ayrıca malik mülkiyet hakkını kullanırken, bu hakkın sınırlarını aşmış elmalıdır. Bu sınır aşılma-cında kusurlu veya kusursuz olmanın hiç bir önemi yoktur. Burun yanında mülkiyet hakkının aşırı olarak kullanılmasından bir zarar doğmuş olmalıdır. Yani zararla malikin hakkını kullanması arasında bir illiyet bağının bulunması gerekir. Malik hakkını kullanmadığı halde meydana gelen zararlardan sorumlu olamaz. Meselâ bir deprem sonucu bahçesinin duvarı yıkılarak komşu bahçeye 2arat verirse, malik sorumlu olmaz. Çünkü bu zarar, mülkiyet hakkının kullanılmasından doğmuş değildir. Zararın hesaplanması ve tazmin edilecek miktarın tespitinde, haksız fiile ilişkin ku-rallar uygulanır. Med. kn. md. 656’da, malikin sorumluluğuna ilişkin bir zamanaşımı bulunmamaktaysa da, onun sorumluluğunun temeli haksız fiil olduğu için, bir ve on yıllık haksız fiil zamanaşımının uygulanması gerekir, (ml)

Yorum yazın