Makine nedir

Makine nedir
MAKİNE veya MAKİNA i. (yun. mekhoş, âlet, araç > mekhane > ital. macchina’-dan). Mekan. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki meydana getirmek için birleştirilmiş mekanizmalar bütünü: Buhar makinesi. Yazı makinesi. (Bk. ansİkl. Mekan böl.) || Aynı işi görmek üzere, bir bütün meydana getirecek şekilde birleştirilmiş parçalar: Saat karışık btr makinedir. || Makine sanayii. Bk. ansİkl. || Halk dili. Araba, taşıt, otomobil: Makinene attırıp götürsene şehre (Orhan Kemal). Bir hastaları varmış makine bekliyor (O.V. Kanık). || Mec. Mekanizma, düzen: iyi kurulmuş bir devlet makinesinde hiç bir fert teselliye muhtaç olamaz (H.E. Adıvar). || Argo. Tabanca.

— çeş. dey. Makine gibi, çok çabuk, art arda veya aynı şekilde yapılan veya olan: Makine gibi çabuk ve adeta renksiz bir sesle… (R.N. Güntekin). || Makine gibi a-dam, çabuk, düzgün ve çok iş çıkaran kimse. || Makineyi bozmak. Tekiz. Bağırsakları bozulmak, ishal olmak.

— Esk. Makine fenni (veya fenn-i mihaniki), makinelere ait her türlü teorik ve pratik bilgi.

— Bilgi-işlem. Makine dili, bir ordinatörün devreleri tarafından doğrudan doğruya yerine getirilebilmesi için programların çevrilmesi gereken dil.

— Dy. Eşanl. lokomotİf.

— Denize. Makine dairesi, gemilerde, ana ve yardımcı makinelerin topluca bulunduğu kompartıman. || Makine jurnali, gemilerde ana ve yardımcı makinelerin günlük çalışmalarının saatlik ve her dört saatlik vardiyalara göre yazıldığı defter. || Makine kaportası, makine trankınm güverteye açılan kısmını örten kaporta. (Bu kaportaların boyutları, gerektiğinde makine dairesinden çıkarılabilecek en büyük makine parçasına göre [sökülebilecek şekilde] yapılmıştır.) || Makine subayı, vapurlarda makine görevlisi subay.V1| Makine torto-mosu, gemi makine dairesinde tayfanın sevk ve idaresiyle görevli ve bu hususta yeterliği haiz tayfa sınıfına giren gemi adamına verilen ad. || Makine telgrafı, gemilerde, makinenin devir yönü, devir hızı gibi emirleri kaptan köşkünden makine dairesine, iletmekte ve bu emirlerin karşılığını almakta kullanılan mekanik veya e-lektrikle çalışan cihaz.

— Elektr. Bk. ansİkl.

— Matbaac. Makine ustası, basımevlerinde veya kâğıt fabrikalarında, baskı makinelerini ve benzerlerini kullanmak, çalışmasını .denetlemek, ânzalarını gidermekle görevli işçi.

— Sibern. Belli bir giriş büyüklüğü ile bir çıkış büyüklüğü arasında bağlantı sağlayan cihaz. Bk. ansİkl.
— Taşıma. Kaldırma makinesi, bir yükün kaldırılması veya taşınması sırasında, işçinin harcadığı beden gücünü azaltan veya tamamıyle üstüne alan mekanik, yarı-oto-matik, otomatik veya elle çalıştırılan âlet.

— Terz. Makine çekmek (veya çevirmek), dikiş makinesinde dikmek, iş veya oya yapmak.

— Teknol. Makine dosyası, bir makinenin gücü, kullanış şekli, her işlem için gerekli âletleri, önemli el işletmelerinin (montaj v.b.) tekniği üzerine metot servisine bilgi vermek için, kullanışlı bir şeküde birleştirilmiş belgeler: İlk makine dosyaları, makine sanayiinde kullanılan tezgâhlar (torna v.b.) için hazırlanmıştır. || Makine işi, makine ile yapılmış şey, makine mamülü. || Makine mühendisi, makine üzerinde ihtisas yapmış, makineden anlayan kimse. || Makine yağı, makineleri yağlamakta veya işletmekte kullanılan yağların genel adı. (Bk. yağ.) || Basit makine, bir iş yapmak için gerekli gücü doğrudan doğruya ileten cihaz (kaldıraç, eğik düzlem, makara, bocurgat). || Bileşik makine, birleştirilmiş elemanlardan meydana gelen ve kuvveti kademeli o-larak ileten makine. || Buhar makinesi, hareket verici güç olarak buhardan yararlanan makine. Bk. buhar.

— Tiyat. Dekorlar hareket ettirmeğe yarayan aygıt. (Bk. ansİkl.) || Teşm. yol. Tiyatrolarda, vinçler, şaryolar v.b. gibi, dekor değiştirmek veya sahne etkileri yapmak için kullanılan araçların genel adı.

— ansİkl. Elektr. • Elektrik makineleri. Elektrik makineleri, hem mekanik işi elektrik enerjisine, hem de elektrik enerjisini mekanik işe çevirmeğe yarar; birinci durumdaki makineler elektrik üreteçleri (jeneratörler), ikinci durumda, elektrik motorları adını alır. Demek ki, elektrik makineleri tersinir*dır, bu makineler iki grupta toplanabilir:

1. Elektrostatik makinelerde, belli sığası o-lan bir iletken, bir miktar elektrik yükü a-lır ve bunu daha yüksek potansiyeldeki bir iletkene aktarır;

2. indükleme makinelerinde bir magnetik alan içinde hareket eden bir iletkende bir elektromotor kuvvet meydana gelir. Magnetik alan mıknatıslar tarafından sağlanmışsa bunlara magneto elektrik♦ makineler (üreteçler) denilir, eğer magnetik alanı elektromıknatıslar doğurmuşsa bu makinelere dinamo adı verilir.

• Elektrostatik makineler. Her elektrostatik makinede üç temel eleman bulunur: e-lektrik üreten bir üretici; üreticinin ürettiği elektrik yüküyle beslenen bir taşıyıcı; taşıyıcının elektrik yükünü toplayan ko-lektör. Taşıyıcıdan kolektöre elektrik yükü, genellikle sivri uçları bulunan bir tarakla geçer.

Sürtünmeli makineler, en eskileridir. Çok basit olan bu makinelerin ilki XVI. yy.ın ikinci yarısında ortaya çıktı; bu ilk örnek, bir yünlü kumaşa sürtünen bir cam tüpten yapılmıştı. 1662’ye doğru Otto vıon Gueric-ke bir makine yaptı: bu makinede kükürtten yapılmış bir küre, bir demir çubuğunun çevresinde dönerken bir çulhaya! sürtünüyordu. 1770’te i. Ramsden’in gerçekleştirdiği makine de taşıyıcı bir cam levhaydı; bu levha dönerken, üretici vazifesi gören ve makinenin negatif kutbuna bağlanan altına batırılmış dört deri yastığa sürünüyordu. Taşıyıcı üzerinde meydana gelen pozitif yük, taraklar yardımıyle makinenin pozitif kutbu olan büyük sığalı iki silindirden yapılmış kolektöre aktarılıyordu. 1840 Yılına doğru WİG. Armstrong adında bir İngiliz mühendisi hidroelektrik* makineyi tasarladı.
Tesir makineleri en yenileridir. En basitleri elektrofor*Ğır. Bazı makinelerin taşıyıcısı /alıtkan (Holtz* makinesi), bazılarınınki de iletkendir (Toepler makinesi); Wimshurst* makinesi karma bir makinedir. Yeni makinelerde üretici ek bir üreteçten (bir kenotrona bağlı transformatör) meydana gelir. Nükleer fizikte taneciklerin hızlandırılmasında ve tedavide çok sert X ışınlarının üretilmesinde kullanılan Van de Graff makinesinde (1933), 10 kV’luk ek kaynak yükleri kauçuk bir kayışa verir; bu kayış bir tarak yardımıyle bu yükleri küre biçiminde yalıtkan bir kolektörün dış yüzeyine aktarır. Çapı 3 m olan bir küre üzerinde bir kaç miliamperlik akımla 2,5 MV’luk potansiyel elde edilir. Pauthe-nier makinesinde (1939) yükler bir körükle harekete geçirilen yalıtkan tozlarla taşınır. Taşıyıcısı madenî olan F61ici makinesi (1947), Toepler makinesinden yararlanılarak yapılmıştır; yalıtkanlık direncini arttırmak için sıkıştırılmış bir gaz içinde çalıştırılır (hava ile 30 atmosfer, hidrojen ile 70 atmosfer). Bu makinede, ek gerilim kaynağına bağlı bir kutunun içinden geçerken bir kondansatör gibi dolan döner kısımlar bulunur; bu kısımlar yalıtıldıktan sonra kutudan yüksek bir potansiyel kazanarak çıkar, belli anlarda kendileriyle temas eden bir ¿olektöre yüklerini bırakır. Elektrostatik makinelerin potansiyeli, yalıtma zorlukları sebebiyle sınırlıdır. Verebilecekleri akım çok zayıf (birkaç mikroamper) ve güçleri küçüktür (birkaç kilowatt)

— Mekan. Makine, direnme kuvvetleri adı verilen kuvvetleri, hareket ettirici kuvvetler denen öteki kuvvetlerle yenmeyi sağlayan bir sistemdir. Makine küçük bir hareket kuvvetiyle büyük bir direnme kuvvetini yenecek şekilde yapılabilir; fakat hareket kuvvetleri tekdüze olduğu zaman yaptıkları iş toplamıyle kaçınılmaz sürtünmeden ileri gelen pasif direnmeleri de içine alan direnme kuvvetlerinin meydana getirdiği iş toplamı birbirine eşit olur. Makine bir işi bir başka işe dönüştürmeye yarar, bu başka işin aynı nitelikte olması gerekmez; dönülşümde her zaman belli bir kayıp olur.

• Makinelerin sınıflandırılması. Enerjimin ortaya çıktığı çeşitli şekillerin, basit organların birleşmesiyle elde edilebilecek mekanizmaların çokluğu, yapılması istenebilecek sayısız işler bakımından çeşitli görünüş ve kullanılışta pek çok makine meydana getirilmiştir. Birçok sınıflandırma sistemi, çeşitli makineleri sınıflara ayırmak için ileri sürülmüştür. En rasyonel sınıflandırma, makineleri dönüştürdükleri enerji biçimine göre ayıran sistemdir.

1. İlkin basit enerji transformatörlü olan makineler tasarlanabilir. Bunların rolü, belli bir zaman ve yerdeki enerjiyi daha kolay kullanılabilen veya ulaştırabilen bir enerji biçimine dönüştürmektir. Böylelikle, çağlayanın kinetik enerjisi hidrolik bir makine (çark veya türbin) tarafından dönme hareketine çevrilir ve bu mekanik enerji de sırasında elektrik makineleri (dinamo, alter-natör) ile elektrik enerjisine dönüşür; elektrik enerjisi iletkenlerle kullanıldığı fabrikaya, çiftliğe veya lokomotife kadar taşınır. Böylece kömürün kimyasal enerjisi buhar kazanı tarafından ısı enerjisi haline getirilir, buhar makinesi de bu ısı enerjisini mekanik enerji biçimine sokar. Uçak veya otomobil motoru benzin veya gaz-oil’in kimyasal enerjisini mekanik enerji haline getirir; transformatör veya komütatör, alternatif akımı değişik nitelikli öteki alternatif akım veya doğru akım haline getirir. Enerji transformatörü olarak adlandırılabilecek bu sınıf makineler, enerjiyi mekanik enerji haline getiren enerji üreticilerini (veya motorları) ve yalnız enerjinin biçimini değiştiren makineleri kapsar.

2. Başka bir sınıf da kendilerine verilen enerjiyle hemen bir iş yapmağa yarayan makineler olarak nitelendirilebilir. Bunlar, çelikhanelerin dev hadde tezgâhlarından perdahcıkların ufacık makaralarına, büyük savaş gemisi iskelelerini işleyen şahmerdanlardan saatçi ve kuyumcuların zımbalarına kadar sanayi ürünleri yapımında kullanılan takım-tezgâhları*dır.

Enerjiyi eşyanın yer değiştirmesinde kullanan yükleme ve ulaştırma araçları; herhangi bir işi daha çabuk ve daha az bir çaba ile yapmak için bulunmuş makineler: yazı makineleri, hesap makineleri, kayıt makineleri, elektrik süpürgeleri, vantilatörler v.b.

Bu makineler enerjiyi geri vermez; kendİT lerine sağlanan enerjiyi kullanarak karşılığında bir iş yapar.

• Makine ekonomisi. Bir makinede başlıca üç eleman ayırt edilir:

1. Alıcı hareket ettirici kuvvetlerin doğrudan doğruya etki ettiği kısımdır: buhar makinesinin pistonu, takım tezgâhının makarası elektrik motorunun rotoru gibi;

2. Âlet veya operatör, kendisine harcanan çabayı yararlı işe, (bir nesnenin yer değiştirmesi, madenin şekil değiştirmesi veya parçalara ayrılması) dönüştüren kısımdır;

3. Hareket iletim mekanizması, motoru operatöre bağlayan sert (hareket kolu, çark düzeni, vida, cıvata, somun) veya bükül-gen (kayış, zincir, zemberek) organlarla ve-

. ya akışkanlarla (su, yağ, sıkıştırılmış hava) motor gücünü ileten kısımdır, iletime aracılık eden çeşitli organlar tabi-atıyle pasif dirençlerle karşılaşır; kollar yataklarında, akışkanlar borularda, vidalar somunlarında sürtünür. Kayışlar ile zincirler uzar ve kayar, çarkların dişleri birbirine çarpar, makinenin iskeleti titreşir. Hareket sonucunda meydana gelen bütün bu olaylar makinenin yapacağı işin zararına olarak enerji emer ve enerji ısı biçiminde yayılarak yok olur: bu zararlı bir iştir. O zaman enerjinin korunması ilkesi uygulanır:

Motor işi = yararlı iş + zararlı iş.

Sağlanan enerjinin yalnızca bir kısmı gerçekten yararlı olmaktadır ve makinenin verimi bu iki büyüklüğün birbirine oranıdır: yararlanılan iş

Makinenin verimi = —

sağlanan iş

Bu verim daima l’den küçük olur, örnek olarak şu birkaç yaklaşık verim değeri gösterilebilir:

bir buhar makinesinin verimi: 0,10 ile 0,15; otomobil motoru verimi: 0,20 ile 0,30; Dizel motoru verimi: 0,30 ile 0,40; elektrik motoru veya üreticisi verimi: 0,80 ile 0,95.
bir «karışma», dahası güçlü birkaç büyük yapımcının elinde İktisadî baskı aracı bile olabilir, özellikle 1950’den beri, gelişme yolundaki birtakım ülkelerde, A.B.D. ve S. S.C.B., daha yakın bir tarihten beri de, daha küçük ölçüde Federal Almanya ile Japonya böyle baskıcı bir rol oynamaktadır. 5 Milyon kişi çalıştıran aşağı yukarı 60 000 işletmeyi kapsayan gücü sayesinde (S.S.C.B. bir yana) A.B.D. makine sanayiinde milletlerarası ticarette yüzde 36 ile birinci sırayı tutar. Onu Birleşik Krallık (yüzde 20), Federal Almanya (yüzde 18), Fransa (yüzde 4) izler. Saatçilik dışında (o alanda İsviçre ve Almanya’dan sonra gelir), ‘A.B.D. bütün büyük yapım kategorilerinde ihracatta birincidir. Alıcılarına genellikle önemli ölçüde krediler sağlamakta ve rakiplerinin birçoğuna göre, kendisine hatırı sayılır üstünlük kazandır3 maktadır. Buna karşılık, A.B.D.’nin iç pazarı, donatım mallarının ithalâtı bakımından «Buy American Act» ile (amerikan iş çevrelerinin himayeci tutumunun kanunca onaylanması) geniş ölçüde korunmuştur. Maden çıkarma donatımı, demir işletme donatımları, metalürji donanımı gibi tam sanayi kuruluşlarıyle ilgili milletlerarası rekabette çok düşük bir yapım fiyatıyle S. S.C.B. de aynı şekilde bu malî etkenin kârına ortak olma çabası göstermektedir. Birleşik Krallıkta bir milyona yakın işçi çalıştıran 6 000 kuruluş önemli bir yapım sağlar (ihracatın yüzde 33’ü). Bu ülke dünyanın, yapım ve inşaat malzemesinde, takım tezgâhlarında, maden çıkarma donatımlarında en büyük yapımcılarından biridir. Meslek yapısı açısından 100 kişiden az insan çalıştıran kuruluşlar, toplam fabrikaların yüzde 67’sinden fazladır ve yüzde

11 el emeğini kullanır, öte yandan önemli kuruluşlar (1 000 kişiden fazla işçi kullanan) toplam kuruluşların ancak yüzde 5’i-dir, fakat el emeğinin yüzde 53’nü bunlar kullanır. Bu durum özellikle ulaşım malzemesi sanayiinde çok yüksek kertede bir yoğunluğu belirtir. İkinci Dünya savaşından on yıl sonra, Federal Almanya’nın makine sanayii 1400 000 işçi çalıştıran 12

000 kuruluş olarak yeniden meydana gelmiştir. Yapımın yüzde 45’i ihracata yönelmiştir. Büyük Britanya’da olduğu gibi ulaşım malzemesi kolunda üretim usûllerinin ve el emeğinin yoğunlaştığı görülür; kuruluş başına, < ortalama 445 işçi vardır, oysa makine sanayii toplamının işçi ortalaması 173’tür.

Fransa da 580 000 kişi, 10 000 kuruluşla ve

1 900 milyarlık iş hacmiyle (1957) makine sanayii, tarım, bayındırlık ve inşaat kesimlerinden sonra, iktisatta en büyük karakteristik rakamları gösterir.

Birtakım başka Avrupa ülkfeleri de milletlerarası pazarda: İsviçre saatçilikle, -İtalya küçük mekanikçilikle, İsveç rulmanları ve takımlarıyle dünya çapında önemli bir yer tutarlar. Ayrıca, İaponya gibi Çekoslovakya’ya da mekanik sanayiinde özel bir yer verilmelidir. Gerçekten 1955’ten beri Japonya’nın yeni bir hamle yaptığı görülür: japon şantiyelerine verilen «gezi gemileri» siparişlerinden (Liberya, Panama, Kosta Ri-ka, Honduras) büyük ölçüde yararlanmaktadır. Japon sanayii üstelik, duyarlı âletler, saatçilik, optik âletleri, dikiş makineleri v.b. yapımında önemli .yer tutmaktadır. Japonya’nın sürdürdüğü rekabet, birtakım Asya devletleriyle (Birmanya, Çin, Fornroza, Hong Kong, indonezya, Hindistan, Kore, Filipin-ler, Tayland v.b.) özellikle Arjantin, Brezilya, A.B.D. gibi amerikan devletlerinde dikkate değer bir rol oynamaktadır. Çekoslavakya da, A.B.D., S.S.C.B., Federal Almanya cumhuriyeti, İngiltere ve Fransa’dan sonra, dünya akıncısı olduğu takım tezgâhları yapımıyle makine sanayii pazarında önemli bir yer tutar. Çekoslavakya makine sanayii geleneksel olarak ekonominin ana parçalarından biridir; bu ülke sosyalizmin kurulmasıyle meydana gelen yapı değişikliklerinden geniş ölçüde yararlanmıştır.

— Sibern. Bir kaldıraç, bir yazı makinesi, bir lokomotif veya bir elektronik hesap makinesi gibi birbirinden farklı fakat bir giriş ve bir çıkış arasında belirli bir bağıntı ilkesi bulunan bütün cihazlara, ma
kine adı verHir. Makineler iki büyük kategoride sınıflandırılabilir.

1. Enerji makinelerinde, giriş ve çıkış büyüklükleri enerji üretimiyle değişir, yani makine belirli bir işi yapmak için kullanılır. Bu makineler arasında, çıkış enerjisinin giriş enerjisine eşit veya küçük olduğu pasif makinelerle, giriş enerjisinin kumanda ettiği çıkış enerjisine göre çok küçük olduğu aktif makineler birbirinden ayırt edilebilir. Bu ikinci hal sadece makine bir enerji kaynağı tutarsa mümkün olur, giriş enerjisi yalnız bu enerjiyi serbest bırakır veya bir kontrol komutu veıyr. Söz konusu büyüklüklerin aynı nitelikte olması halinde pasif bir makine çarpımları iş ifade eden (kuvvet X yol veya gerilim X akım şiddeti) terimleri etkiler, giriş ve çıkış büyüklükleri farklı nitelikteyse, evirtim vardır.

2. Sinyal makinelerinde, giriş ve çıkış büyüklükleri taşıdıkları enerji bakımından değil, fakat yolladıkları bildirimler dolayısıyle dikkate alınır. Bu makineler, sinyal girişinden başlayarak hesap, karşılaştırma özdeşleştirme ve genel olarak lojik işlemler (tercüme makineleri) yapar. Yakın zamana kadar yürürlükte olmayan bu ikinci kategori makineleri, gelişmelerini elektronik teknolojisinin getirdiği olanaklara borçludur. . Son olarak, karma makinelerini, yani hem sinyaller, hem de enerji üzerinde işlem yapabilen makineler düşünülebilir: herhalde gelecekteki formül budur. İşlemlerinde kendilerine bir ölçüde serbestlik bırakılmış olan, alıcılar tarafından toplanmış bilgilerle verilen bir programı en iyi gerçekleştirmek için yapılacak hareketleri hesaplayan bütün makineler bu tür makinelerdir.

— Tiyat. Tiyatroda makinelerden yararlanmayı eskiler bilir ve sahnenin önüne, arkasına, yanlarına makineler yerleştirirler- v di. Yandakiler deniz, orman ve kır; üsttekiler, gök; alttakiler de cehennem ilâhlarını sahneye sokmak için kullanılırdı. Ortaçağın dinî piyeslerinde makineden, şey- * tanlı, işkenceli sahneler ve cehennem ateşi sahneleri için yararlanılırdı. Renaissance devrinde ve XVII. yy.da dekorların sahneye getirilerek yerlerine konmasında kullanılan mekanik araçlar henüz çok basitti

ve dekorlar bir çeşit ray üstünde hareket eden taşıtlara tespit edilerek sahnedeki yerlerine konurdu. Makineli sahne oyunlarında ve zengin dekorlu operalarda, dekor taşıtları, yer kapakları, görüntüler çok kullanılırdı. Louis XIV devrinde Paris’e çağırılmış olan ve «büyük büyücü» adiyle a-nılan İtalyan Urelli bu işin büyük ustasıydı. Tiyatroda makineden yararlanılması konusundaki asıl gelişme tiyatrolara modern makine düzeninin girmesiyle ve özellikle de elektriğin bu alandaki çeşitli uy-gulamalarıyle birlikte başladı. Asansörlerle inip kalkan veya yatay olarak yer değiştiren sahneler, döner sahneler, oynak döşemeler, tiyatroda makineden yararlanılarak sağlanmış olan başlıca yeniliklerdir, (lm)

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın