Makine Mühendisleri odası nedir

Makine Mühendisleri odası, 7303 sayılı Türkiye Mühendisi ve Mimar Odaları Birliği kanununa göre kurulmuş meslek odası (kuruluşu 1954). Odanın, meslekle ilgili normları, fennî şartnameleri, anlaşma tiplerin; v.b. fennî evrakı incelemek, bunları geliştirmek, patent verilmesi ve korunması için gereken teşkilâtın kurulmasını sağlamak, üyelerin işverenle ilişkilerini ve asgarî ücret sınırlarını tespit etmek, meslekî kolların gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalar yapmak, meslekî araştırmalarda bulunanlara yardım etmek, üyelerinin meslekî şeref ve onurunu, hak ve yetkilerini korumak gibi amaçları vardır. Kanunen makine yüksek mühendisliği ve makine mühendisliği yapma hakkına sahip olanlar o-daya asil üye olabilirler. Türkiye’de maki-neı mühendisliği yapmak veya meslekî öğretimde görev almak isteyenler ve Türkiye’de çalışacak yabancı makine mühendisleri o-daya üye olmak zorundadırlar. Teşkilât O-da Genel kurulunca seçilen eda yönetim kurulu ve Oda Haysiyet divanı ile yönetilir. Ayrıca, şubelerin de genel kurulları ve bunların seçtiği şube yönetim kurulları vardır. Bu yetkili organların seçimi her yıl yenilenir. Odanın merkezi Ankara’dadır. İstanbul’da ve İzmir’de birer şubesi vardır; üye sayısı 5 000 kadardır, (m)

Yorum yazın