Makbuz nedir

MAKBUZ i. (ar. kabz’âzn. majfbüz). Bir para veya herhangi bir şeyin alındığını belirten imzalı belge: Orta yaşlı bir mümeyyiz, önüne beş on makbuz koçanı alarak, Yusuf’a bunlar üzerinde âdeta uzunca bir ders verdi (Sabahattin Ali). Şu parayı ver de makbuzu kesivereyim (B. Felek). Yeni. Alındı. || Sıf. Esk. Alınmış, alınan.

— Huk. Borcun ifa edildiğini gösteren ve alacaklı tarafından imzalanarak borçluya verilen belge. (Bk. ansİkl.) || Makbuz senedi, umumî mağazalar tarafından, bir müesse-seye verilen emtiayı temsil etmek üzere düzenlenen ve emtiayı tevdi edene verilen bir emtia senedi. Bk. ansİkl.

— ansİkl. Huk. Makbuz, borçlunun borcunu ödediğini gösteren en kuvvetli delildir. Ancak makbuzun, borçlunun borcunu yerine getirdiğine bir delil olabilmesi için, alacaklı tarafından imzalanmış olması gereklidir. Bu sebeple, posta idaresine yatırılan para karşılığı, idarenin verdiği mak-buz, bu anlamda bir makbuz sayılmaz. Borçlu, ödediği borç için alacaklıdan bir makbuz isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, makbuz vermekten kaçınırsa, borçlu borcunu ifa etmeyebilir (Borçlar kn. md. 87). Bir devrî edim için verilen makbuzda, herhangi bir ihtirazî kayıt bulunmadıkça, daha önceki edimlerin ödendiği karinesi doğar. Bunun gibi, bir ana borç için makbuz verilmesi durumunda da (aksine bir hüküm konulmadıkça) faizlerin ödendiği karinesi doğar.

♦ Makbuz senedi’nde şu hususlar yazılıdır: a) tevdi edenin adı ve soyadı; b) u-mumî mağazanın adres ve ticaret unvanı; c) tevdi edilen şeye ilişkin bilgiler; ç) tevdi edilen şey için verilmesi gereken harç, resim, vergi ve sigorta bedellerinin ödenip ödenmediği; d) ödenmiş veya ödnecek ücret ve masraflar; e) senedin kimin namına, veya emrine düzenlendiği; f) umumî mağaza sahibinin imzası. Bu şekil şartlarına uymayan makbuz senetleri, kıymetli evrak sayılmaz. Makbuz senetleri, ciro yoluyle devredilir. Makbuz senedi, varant* üe birlikte ciro edilirse, söz konusu malın mülkiyetinin nakli sonucunu doğurur.

+ Makbuzat çoğl. i. Alınan paralar, (m) MAKDEM i. (ar. kudüm’dan maddem). Esk. Gelme, geliş. || Makdem-i bahar, baharın gelişi.

— Kıyf. Esk. OsmanlIlarda kalyoncuların giydiği başlık. (Üzerine ucu saçaklı bir pûşi [sargı] sarılırdı.) [m]

Yorum yazın