Makas nedir

MAKAS i. (ar. makş’tan mıtcâş > makas). Bir eksen etrafında hareket edebilecek şe^ kilde çapraz olarak birleştirilen ve aralarına yerleştirilen herhangi! bir nesneyi kesmek için birbirine yaklaştırılan iki çelik lamadan meydana gelen kesici âlet.

— çeş. dey. Makas almak (veya makas geçmek), işaret ve orta parmağı kıvırarak yanağı sıkıştırmak. || Makas yapmak. Argo. (Şoför için) Patronun parasından kırpmak. || Makası kapa. Argo. «Konuşmayı kısa kes» anlamında kullanılır.

— Ask. Makas ateşi, iki veya daha fazla noktadan yapılan çaprazlama ateş.

— Bahç. Bahçıvan makası, dalları budamak veya kesmek için kullanılan makas. (Bk. ansİkl.) || Çit makası, çitlere şekil vermekte kullanılan ve ağaçtan iki uzun kclu bulunan makas. ]| Dal makası, yüksek dalları kesmek için kullanılan makas. Bk. ANSİKL.
— Balıkç. Voli (manyat, ığrıp) ve trata gibi ağlarda, ağ yakalarının ucuna bağlanan ve ağın çekilmesine yarayan boyuna halatların bağlandığı kalınca ağa’ç sapları. (Birtakım voli tiplerinde bu makasların alt ucuna [kurşun v.b.] ağırlık takılarak dik gelmeleri sağlanır.)

Cerr. Dirsekli makas, ağzı vidanın ardındaki sapla açı. teşkil eden makas. || Kaşıksı makas, ağzı kıvrık makas.

— Dy. Birbirine komşu iki demiryolu hattını, hemen hemen bunların uzantısındaki bir üçüncü hatta bağlamağa yarayan cihaz. (Bk. ansİkl.) || Teşm yol. «Kesişme açısı» denilen herhangi bir açı altında birbirini kesen demiryolu hatları. || Makas dili, makas başına doğru incelen bir raydan meydana gelen ve tekerlek çenelerinin uygun yöne gitmesini sağlayan makas parçası. || Makas kilidi veya Bourré kilidi, ik; veya daha çok anahtarlı kilitlerden meydana gelen makas kilitleme tertibatı. (Başka bir kilidi açmak amacıyle bir kilitteki en az bir anahtarı yerinden çıkarabilmek için, öteki anahtar veya anahtarların yerlerine takılmış olması gerekir.) || Makasa iğneden girmek, raylar üzerinde yürüyen bir taşıt için, makasa, dillerin iğne uçlarından girmek. (Bu gidiş yönü, makasın yol verdiği iki yönden birine girmeyi sağlar.) || Makasa ökçeden girmek, demiryolu taşıtları üçiıu, makasa ters yönden girmek, yani zorunlu olarak makasın yol verdiği tek yöne gitmek. || Makası cebirelemek, makası belirli bir yönde sabithştilrmek için, traversler üzerine tutturulan cebireler yardımıy-le makası kilitlemek. || Aralık makas, dili karşı makasa bitişik olması gerekirken ondan biraz aralıklı duran makas. (Bu durum trenin raydan çıkmasına yolaçar. Bunu önlemek için, makaslar genellikle ö-zel tertibatlar yardımıyle kilitlenir.) || Portatif makas, bir vagoneti hattan ayırmak için, demiryoluna yanaştırılan taşınır makas. (Portatif makaslar, hat genişliği 60 sm olan şantiye yollarında çok kullanılır.)

— Denize. Bulunduğu yerlere, kaymayacak şekilde alt uçlarından oturtulan, üst başlarından çaprazlama olarak birbirlerine halatla bağlanan, bu kısımdan halatlarla gerisindeki ve yanlarındaki kazıklara tutturulan bir çift sağlam direkten yapılmış dikme. (öne doğru hafifçe eğik olarak bağlanan bu dikme, çapraz kısmına makara veya palanga asmak suretiyle ağır cisimlerin kaldırılmasında kullanılır.)

— inş. Bir çatının kendi ağırlığını, rüzgâr ve kar yüklerini taşıyabilmesini sağlayan kiriş sistemi. (Genellikle ahşap veya çelikten yapılır.) [Bk. ansİkl.] || Makas üst başlığı, çatı makasında aşıkların oturduğu ahşap veya madenî eğik kiriş. (Çatı örtüsü-nin yükü ve dış kuvvetlerin etkisi, merteklerden aşıklara, aşıklardan da üst başlığa iletilir.)

— İstihkâm. Makas açısı. Bk. açi veı burç. || Makas tabya, burçlu tahkimatın dış unsuru. (Perde hattını örten ve iç açılı bir kütle olan bu tabya, hendeğin alt kısımlarına ateş etmeğe ve istihkâmın gizli kapısını korumağa yarar.) || Çifte makas tabya, dip kısmına bir dış açı ilâve edilmiş olan makas tabya.

— Koreografi. Bacakların makas gibi açılıp kapandığı bir dans adımı.

— Oto. Yaprak yaylardan meydana gelen süspansiyon yayının genel adı. (Bk. süs-pansİyon.) || Makas başı, bir süspansiyon yayının ana makaslamasının uç kısmı.

— Oyun. Makas atma, kâğıtları diziliş sırasını bozmadan karıştırmak. || Makasa almak, özellikle dört veya daha fazla kişiyle oynanan kâğıt oyunlarında, oyuna başlamadan önce, oyunculardan iki veya daha fazlasının gizlice anlaşarak öbür o-yuncuları yenmek için, belli etmeden yaptıkları anlaşmalı oynama tarzı. (Makasa alınan oyuncu, makasa alanların arasında oturursa, makasa alanların biri küçük, diğeri ise büyük kâğıt oynayarak rakiplerinin kâğıtlarının değerini düşürürler.)

— Saraçl. ördek ağzı makas, üst kısmının ucu ördek gagasına benzeyen makas.

— Sirk. Cambazın, dansözün veya at cambazının bacaklarını makas gibi açıp kapatarak sıçraması.

ları sabittir. Bu tür dillerin işlemesine gerekli esneklik, ray tabanı kenarlarının belirli bir uzunlukta freze ile kesilmesiyle sağlanmıştır.

Diller ya bir kol ile yerinden işletilir (manevra kolu) veya uzakta bir merkezden yönetilen manevra çubuk veya telleriyle harekete geçirilir; ayrıca, diller elektrikli kumanda sistemiyle de hareket ettirilebilir. Dilin herhangi bir şekilde aralık kalması, dingil tekerlek çenelerinin aynı zamanda yaslanma rayı ile dil arasındaki aralığa girmesine ve taşıtın yoldan çıkmasına sebep olur. Bu durum, makasın kötü kullanılmasından doğabilecek en büyük tehlikelerden biridir. Böyle bir olayı önlemek için kilit tertibatı kullanılır. Bu tertibat sayesinde, katarın makas üzerinden geçişi sırasında dillerin durumu değişmez. Bundan başka, «kesin kontrol» deyimiyle adlandırılan bir sistemle de, dillerin durumu kontrol altında bulundurulur. Bu kontrol tertibatı, dil yaslanma rayım iyice yapışarak kilitlenmedikten sonra makasa girme kumandasını veren işaretin serbest yol göstermesine elvermez.

Bazen, demiryolu taşıtları makas üzerinden geçerken özel pedallar (otomatik ayaklık) dillerin yerinden oynamasını sağlar. Dingil tekerleklerinden biri, makas yolunun bir dizi rayı üzerinde yuvarlanırken, öbür tekerleği iki dizi rayın kesiştiği noktaya yerleştirilen «kru-vazman» tertibatı üzerinden geçer. İki yollu makas, özel bir kesişme tertibatı olan «kruvazman» ile son bulur. Tek bir yolda iki (veya üç) yol ayıran makaslara iki (veya üç) yollu makas denir. Üç yollu makasta üç göbek ucu ve dört dil bulunur.

Yolların kesişme noktaları üzerine de makas konabilir; bunlar ya tek veya çift o-lur. Bu makaslara çatallanma düzeneği veya İngiliz makası da denir. (T.C.D.D.’de makaslara İngiliz makası adı verilmiştir.) Herhangi bir şarta uyularak dilleri oynatı-labilen makasa serbest makas denir.

Bir anayoldan öteki bir anayolu ayıran makasa, çatallama makası denir. Bir tek yoldan aynı yöne doğrultulmuş iki yolu meydana getiren makasa, t’.k hattan çift hatta geçme veya dedublöman makası denir.

Yolu düz, sapmamış makaslara normal, yolu eğri olan makaslara da eğri (veya an-rule) makas denir. Meydana getirdiği yeni yollar, anayolu oluşturan tek yolun iki yanına simetrik olarak açıldığı durumlarda bu gibi makaslara simetrik makas adı verilir. Bir yoldan makasa iğne ucu tarafından girildiğinde, sağa sapılırsa sağ makas, sola sapılırsa makas, sol makas’tir; makasa her iki yolundan ve geriden girilebi-len durumlarda, bu makasa ökçeden girilebilir nitelikte makas denit.

Bir makasın açısı, teğetiyle veya daha çok bu teğetin 100 katı bir sayı ile belirtilir. Böylece «teğet 9»lu bir makas tertibatı teğeti 0, 09 olan bir açılım açısı gösterir. Tam yol makaslarının teğetleri açılım yollarında hızlı geçişler için durmadan küçülmüştür. Üç teğetli makaslar, saatte 120 km geçişlere elverir, fakat çok uzun, esnek makas demirlerini gerektirir.

— İnş. Makâs’lzt, çatının eğimine ve a-çıklığma göre çeşitli tiplerde inşa edilir. Bir makasın yük taşıyan elemanları üst başlık kirişleri, alt başlık kirişleri, köşegenler ve dikmelerdir. Bu elemanlar düğüm noktalarında birleşirler. Çelik makas-larda, taşıyıcı elemanlar ek levhalarıyle birbirine eklenir. Birleşme yerleri perçinli veya kaynaklı olur. Çelik makaslarda üst ve alt başlık kirişleri, köşegen ve cikmeler hafif profillerden yapılır. Çatının yükü önce merteklere gsçer. Mertekler yükü a-şıklara, aşıklar da düğüm noktalarından makaslara iletir. Makasların oturduğu mesnetler arasındaki yatay uzaklığa makas açıklığı denir. Makas açıklığı büyüdükçe alt başlık kirişi bir gergi kirişine dönüşür.
— Teknol. Makaslar, çeşitli biçimlerde olur. Teneke, saç, kazancı, bakımcı makasları tek elle kumanda edilen âletlerdir, Otlan aynı düzeyde biçmek için kullanılan batçe makasları ve madeni telleri kesmek içir kullanılan âletler iki elle kullanılır. Makaslar başka meslek kollarında da kullanılır: kaıtonculuk; ciltçilik v.b. Bu durumda makaslar tezgâh üzerine oturtulmuş keski makineleridir. Büyük sanayi kollarında, çoğu zaman me-kanik olarak çalışan, çeneleri güçlü makaslar kullanılır, doğru çizilmiş çizgilere göre saç levhaları kesmeğe yarar. Levha makasın iki laması arasına yerleştirilir, alt lama yataydır, üst lama alt lama ile bir açı yapacak biçimde yerleşmiştir. Bu açı sayesinde yapılan iş hızlandırılır, kesmek için harcanan güç de azalır.

— Tekst. Makas makinesi, sabit bir bıçakla, onun üzerinde dönen bir silindire helisel biçimde sarılmış 5 ile 7 yuvarlak bıçaktan meydana gelir; sabit bıçak üzerinden geçerken dikilen kumaş tüyleri, üzerinde dönen yuvarlak bıçak ağızları tarafından tıraş edilir, (lm)

Yorum yazın