Mağrip nedir – Mağrip neresi

MAGRIP veya MAĞRİB. Esk. coğ. Mısır dışındaki kuzey afrika ülkeleri. || Magrıp ocakları, Osmanlılar devrinde Trablus, Tunus ve Cezayir’in ortak adı. | Bahri M ağrı p, Atlas okyanusu. 1 Mağribi aksa, Fas ve Marakeş. || Mağribi ednâ, Trablus ve

Berberiye. || Mağribi evset, Tunus ve Cezayir.

— ansİkl. Coğ. Esk. M a grip kelimesi, «güneşin battığı yer» anlamına gelir. Bu bölgenin genişliği yazarlara göre değişir, Ispanya’yı da Magnp sayanlar vardır. Kuzeyini Roma denizi (Akdeniz), batısını Yeşil deniz (Karanlıklar denizi, AvrupalIların deyimiyle Atlant veya Atlas okyanusu) kuşatır. Güneyde, «erg» denilen, hareketli kum tepeleri vardır. Doğu sınırını, ban coğrafyacılar, Kızıldeniz’e kadar götürmekte ve böylece Mısır2 ile Barka ülkesini de Magrıp’a katmaktadır. Ebul Fida’ya göre bu sınır, vahalardan Barka ile İskenderiye arasındaki kıyıda bulunan Akabe’ye kadar uzanır. İbni Haldun, Mısır ile Barka’yı grıp’tan saymaz. Ona göre Magnp, Trablus ve Ber-beristan’dan ibarettir. Yakut ise, Miliana’-dan Sus’a kadar uzanan bölgeyi Magnp kabul eder. İbni Haykal, Magrıp’ı Doğu Magnp (Mısır sımnndan Trablus’ta Zuvi-le’ye kadar olan bölge) ve Batı Magnp (Zu-vlle’den Susülalsa’ya kadar uzanan bölge) olarak ikiye aynr. Fakat Magrıp genellikle İfrikiye, Orta ve Uzak Magnp olarak üçe ayrılır. İfrikiye, Misreta yakınındaki Kasr Ahmed’den Bicaye’ye, Orta Magnp Bica-ye’den Miiluye’ye, Uzak Magnp ise, Mü-luye’den Esfi’ye ve Deren’e kadar uzanır.
şe ve duvarlarla çevrilidir. Bu duvarların orta kısımlarında ve köşelerde koruruna kuleleri vardır; orta yerde, üstü açık büyük bir avlu içinde bir cami ile bir minare ve minareden daha yüksek bir gözcü kulesi bulunur. Türbeler, üzeri kubbeyle örtülü bir şahın ile giriş bölümünden meydana gelir. Magrıp’taki kuleler ve minareler, dört veya çok köşelidir. Kaideleri şevlidir ve kuleleri içinde kemerli metrisler bulunur. Hamamlar, Türkiye ve Mısır’daki kadar süslü ve büyük değildir. Kervansaraylara fonduk denir. Bunlar selçuklu kervansarayları gibi bir avlu etrafında ahırlar ve üzerinde küçük odalardan meydana gelir. Evlerin ortasında etrafı revaklı bir avlu vardır, eski roma evlerini andınr. Tunus’taki Seyyid bin Yahya zaviyesi, Camii Zeytuna; Kayıcvan’-daki Camii Kebir en eski yapılardır. Arapların Ispanya’da yaptıkları mimarî eserleri, Fas’takiİerin etkisini taşır. Kurtuba şehrinde yapılan Büyük cami, en karakteristik e-serlerden biridir. Ayrıca Igbiltye camii, Alkazar (El Kasr) ve Elhamra saraylarının mimarîsinde ayrı bir özellikle görülür. Tavanlar alçıdan oyma kabartmalarla süslüdür, avluların ortasında fıskiyeli havuz vardır*. Araplar, Ispanya’dan çekildikten sonra da, arap sanatının Ispanya’nın yerli sanatı üstüne önemli etkisi oldu. Oradan avrupa sanatlarını da etkileyen bu sanata mııdejar sanatı adı verildi, (ml)

Etiketler: , , ,

Yorum yazın