Kur’an ve hadis’te Hac

Kur’an ve hadis’te Hac
Haccın Medine’de farz olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürülür. Bunlar arasında haccın hicretin 9. yılında farz olduğu inancı en uygunudur. Kur’anı Kerim’de haccın İslâm dini için gerekli olduğunu bildiren birçok ayet vardır. «insanlar içinde haccı ilân et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan arık develere binerek sana gelsinler» (El-Hace, 27). Gerek bu ayete, gerek «Haccı da Umreyi de Allah için tam yapın…» diye başlayan ayete (Bakara suresi, 196) dayanarak hac «islâmın beş şartı»ndan biri olarak kabul e- dilmiştir. Bunlardan başka, bazı surelerde de hac konusunda emir ve açıklamalar yer alır (Et-Tevbe, İbrahim).
Hz. Muhammed de birçok hadisiyle haccın, isi âmin beş şartından biri olduğunu belirtti. Ömer’den rivayet edilen «Kendim işittim; Allah’ın elçisi şöyle dedi: İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka bir ilâh yoktur. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Namaz kılma, zekât verme, Beytullâh’ı ziyaret ve Ramazan orucu». İbni Abbas ise «Allah’ın elçisi bize hutbe okudu ve “Şüphesiz Allah sizin üzerinize haccı farz kıldı” dedi», der. Bunlar haccın İslâm dini için taşıdığı Önemi gösterir. Gerek Kur’andaki ayetler, gerek belirtilen hadisler İslâm dininde hac farizasının, belirli şartlara sahip olan her müslüman tarafından ömründe bir defa olsun yerine getirilmesi gerektiğini gösterir.

Yorum yazın