Kriminoloji Nedir

Kriminoloji Nedir
Suç sayılan fiilleri, suç olayını inceleyen, suçun sebeplerini, etkenlerini, suça yolaçan unsurları belirten bilimler demektir. Bu geniş tarife, “suç antropolojisi”, “suç biyolojisi”, “suç sosyolojisi”, “penoloji” girer. Bu bakımdan, “kriminoloji” kelimesi yerine “kriminolojik bilimler” teriminin kullanılması daha doğru olur.
Kriminoloji, tabii ve sosyal bilimlerin çoğu ile sıkı sıkıya ilgilidir, onların verilerinden, sonuçlarından, usullerinden bolca faydalanır.
Kriminolojiyi topluca inceleyen, incelemelere dayşnarak dikkate değer sonuçlar ortaya koyan üç büyük ilim adamı vardır: Lombroso, Ferri, Garofalo. Bu arada, İtalyan bilgini Lombroso suç işleyen bir kimseyi, hangi bakımdan olursa olsun, hasta sayar. Ona göre, suçluyu, cezalandırmak yerine, iyi etmeye çalışmalıdır; böylece, toplum suçlulardan temizlenmiş olur.
Kriminoloji, “suç” ile biyolojik, fizyolojik, psikolojik etkenler arasındaki ilgileri araştırır, olayların incelenmesinden gene! kurallar çıkarmaya çalışır, suçların sebepleriyle sonuçları arasında bağlar kurmaya uğraşır. Ayrıca, “suç”un psikanalitik ve psikiyatrik yönlerini inceler. Hele suçlularla suçlunun yaşadığı sosyal, fiziksel ortam ve aile, kriminolojinin inceleme konuları arasına girmiştir. Hattâ, bu incelemeler sayesinde, siyasi rejimlerle, iktisadi krizlerle suç arasında ilgiler bulunduğu sabit olmuştur.
Bibliyografya:
Bu konuda dilimizdeki başlıca eser. — Kriminoloji (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, 1962).

Yorum yazın