Estetik nedir

ESTETİK güzeliği ve güzelliğin insanlarda uyandırdığı etkiyi inceleyen bilim dalı. İlk kez A.G. Baumgarten tarafından Aestetica Acroa-matica (1750-1758) adlı eserde kullanılmakla birlikte estetik kavramı, felsefede doğru ve iyi ile ilişkisi açısından Eflatun’dan bu yana bilinmektedir. Ancak B. Croce’‘nin çalışmalarından beri, sanatçının eserini ve sanat eserinden alman zevki, elden geldiğince bilimsel bir anlayışla inceleyen bir bilgi dalı olarak gelişmektedir. Düşünürlere göre estetik felsefenin bir dalıdır. Mantık için doğru, ahlak için iyi, estetik için de güzel, ulaşılacak erektir. Ancak estetiğin konusu sanat eseri ve bunun insan üzerindeki etkisi olduğuna göre, bu konu bilimlerin yöntemi ile ele alınabilirdi. Bu görüşten hareket eden Fechner, deneysel yöntemi güzele de uyguladı. Leipzig’deki laboratuvarında onun ardılları bu yöntemi daha da geliştirdiler. Ondan sonra estetik, psikolojik ve sosyolojik açıdan da ele alındı. Güzelin yalnız bireye ve bireyin koşullarına değil, topluma ve toplumun, koşullarına da bağlı olduğu ileri sürüldü. Bunu öne süren ve inceleyen ilk kişi de sosyolog Durk-heim oldu. Gerçekten de güzellik kavramı toplumlara göre değişiklik gösterir.

Yorum yazın