Elektrik santrali

ELEKTRİK SANTRALI elektrik üreten fabrika. Hidroelektrik santralı, hidrolik bir türbini döndüren bir su kütlesinin kinetik enerjisinden yararlanır. Böyle bir santralın yerini ancak doğa belirleyebilir, bu nedenle çoğu zaman, yerleşim yerlerinin çok uzağında kurulur. Örneğin Keban Barajı ve hidroelektrik santralı, ürettiği enerjinin tüketildiği büyük merkezlere çok uzaktadır. Böyle bir santralın kurulması ve elektrHc iletim hatlarının maliyetleri yüksek olmaktadır. Buna karşılık termik santrallar, tüketim yerinin yakınında, çok daha ucuza ve ve çabuk kurulabilmektedir. Türkiye’de, su kaynaklannın çok elverişli oluşuna karşın yıllardan beri daha çok termik santral yapılmış olmasının başlıca nedeni budur.

Bir termik ya da nükleer elektrik santralında ısı enerjisi önce mekanik enerjiye, sonra elektrik enerjisine çevrilir. Termik bir santralda ısı bir kazanda yakılan kömür, gaz ya da fuel-oil gibi, fosil bir yakıttan sağlanır. Nükleer bir santralda ısı, nükleer reaktör d enen bir aygıtta, uranyum da plütonyumun patlamasız parçalanmasıyla sağlanır. Bu tip santralda doğan ısı, bir ısı iletir akışkanla iletilir. Türbini çalıştıran gaz, yani su buharı, ya doğrudan doğruya reaktörde oluşur (BWR kaynar su reaktörleri), ya da bir ısı değiştirme aygıtı yolu ile sağlanır (PWR basınçlı su reaktörleri). Türbinden boşalan su buharı, ırmaktan alınan suyun geçtiği borular arasına verilerek yoğunlaştırılıp yeniden su haline getirilir. Bir nükleer santraldaki nükleer reaktör birçok karmaşık bölümden oluşur.

Termik santralla, nükleer santralı ayıran farklar pek çoktur. Termik bir santralın çalışması büyük ölçüde oksijen tüketimini gerektirir ve sonunda atmosfere atılan bir çok zararlı gazın oluşmasına yol açar: Karbonmonoksit (CO), karbondioksit (COj), Kükürtdioksit (SO;) vb. Bu gazlar çevreyi ve atmosferi kirletir. Nükleer santralda, reaktörde oluşan ısı, ısıiletir akışkanla kullanılacağı yere taşınır: Akışkan ve reaktör kapalı bir sistem olarak çalışır. Nükleer enerji temizdir ve fosil yakıtlara oranla doğayı daha az kirletir.

öte yandan, bir santralın kuramsal verimi yalnızca sıcak kaynağın ve soğuk kaynağın sıcaklıkları arasında bulunan farka bağlıdır. Termik santrallarda sıcak kaynağın ısısı (560°C) nükleer santralınkine (300°C) oranla daha yüksektir. Bütün santrallarda soğuk kaynağın ısısı sabittir (yirmi derece dolavında). Kuramsal olarak, bir termik santralın verimi nükleer santrala göre daha yüksektir. Buna karşılık bir nükleer santralda kullanılacak yakıt miktarı çok azdır. 1 kg. uranyum 235, enerji açısından 18 ton taşkömüre eşittir. Başka bir deyişle, 1 kg. uranyum 235 tamamen kullanıldığında, 2.600 ton kömürün yakılmasıyla elde edilen enerjiye denk bir enerji sağlar.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın