Elazığ hakkında bilgi

ELAZIĞ tümüyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırlan içinde kalan Elazığ ili, bu bölgenin Yukarı Fırat bölümü’ndedir. Orta büyüklükteki illerimizden biri olan Elazığ ilinin yüzölçümü (9.153 km1), aşağı yukarı Kıbrıs adasınınki (9.251 km1) kadardır.

Elazığ ilinin gUney kesimini, Güneydoğu Toroslar’ın ortalarındaki kütleler kaplar. Burada en büyük yükseklikler. Hazarbaba ve Mastar Dağ-ları’dır. Doğuda, bu dağların arasına kabaca doğu-batı doğrultulu Gölcük (Hazar Gölü) çukur alanı girer. Bu çukur alanın kuzeyinde, Murat vadisi boyunca darboğazlarla ovalar birbirini izler, tideki ovaların en genişi Uluova’dır. Bu ovanın bir kesimi, Keban Barajı’nın gerisinde oluşan gölün suları altında kalmıştır.

Elazığ ilinde, Doğu Anadolu’nun tipik kara iklimi egemendir. Yazın çukur alanlarda gündüzler çok sıcak, yaylalarda oldukça serin, kışlarsa her yerde soğuk geçer. 11 merkezinde en soğuk ay ortalaması —1.3°C, en sıcak ay ortalaması 27.2°C’dir. Bugüne değin ölçülen en düşük sıcaklık —22.6°C (30 Aralık 1951), en yüksek sıcaklık ise 42°C’dir (28 Temmuz 1949). Yıllık yağış tutarı ortalama 433 mm’dir. Güneydoğu Toroslar kesiminde ise, yıllık yığış 1.000 mm’yi aşar (Maden de 1.111 milimetre).

Doğa koşullarına göre kurakçıl bir orman örtüsüyle kaplı olması gereken Elazığ ilinde, orman örtüsü, nerdeyse tümüyle yerini meşe çalılıklarına ya da çıplak sırtlara bırakmıştır. Gerçek ormana ancak, baltanın erişemediği fazla engebeli yerlerde, küçük kümeler halinde rastlanır. Bunun dışında doğal bitki örtüsünü bozkır bitkileri oluşturur. Ova kesimlerinin yalnızca sulak yerlerinde, söğüt ve kavak kümeleriyle meyve bahçeleri görülür.

Elazığ ilinin en önemli akarsuyu. Malatya ili ile Elazığ arasında sınırı çizen Fırat Irmağı’dır. İki büyük kolundan biri olan Murat Suyu da, Elazığ topraklarından geçer. Elazığ ilinin büyük kesimi, sularını bu iki ırmağa boşaltır, tlin kuzeybatısında, Keban yakınında, Karasu ve Murat’ın birleşmesiyle oluşan Fırat, bu birleşme yeri günümüzde Keban Barajı’nın suları altında kalmıştır), ilkbaharda karların erimesi ve yağmurlar nedeniyle kabarır, tlin güney kesiminin sularını ise, kaynakları bu ilin sınırları içinde olan Dicle Irmağı toplar.

Elazığ ilinin önemli gölü, eskiden Gölcük diye anılan Hazar Gölü’-dür.

Bu göl, fazla sularını, sızdırma ya da taşma yoluyla Dicle’ye akıtırken, Cumhuriyet döneminde Hazar Hidroelektrik Santralı’nın yapılmasından sonra, Murat havzasına boşaltmaya başlamıştır. 86 km1 genişliğindeki bu gölün yüzeyi deniz düzeyinden 1.248 m. yüksektedir. Keban Barajı’nm yapılmasından sonra, Fırat’ın Karasu ve özellikle Murat kolu boyunda uzun bir yapay göl oluşmuştur. 675 km1 genişliğindeki bu göl, Elazığ ilinden başka Elazığ’a komşu olan Tunceli, Malatya ve Erzincan illerinin topraklarına da taşar.
1990 sayımının sonuçlarına göre Elazığ ilinin nüfusu yarım milyona yaklaşmıştı (498.225). Buna göre km”ye 54 kişi düşüyordu. Nüfus yoğunluğu merkez ilçede, ilin ortalama yoğunluğunun iki katını da aşarak 132’ye çıkar. Sivrice ilçesinde il ortalama yoğunluğunun tam yarısı (km”ye 27 kişi) kadar olan yoğunluk, Keban (km”ye 20 kişi), Baskil (20) ve Ağm ilçelerinde il ortalamasının yarısından da azdır, tl nüfusunun yaklaşık yarısı (% 48), nüfusları 10.000’i aşan 4 kentte yaşar. Bunlardan birinde (Elazığ) nüfus 200.000’i de geçer, öteki üçünde (Karakoçan, Maden ve Kovancılar) ise 15.000’in altındadır.

Bugün Doğu Anadolu Bölgesi’nin üçüncü büyük kenti olan Elazığ 19. yüzyılda kurulmuş yeni bir kenttir. Daha önce yörenin yönetim merkezi, şimdiki kentin kuzeyinde, deniz düzeyinden 1.280 m yüksekte kurulmuş olan Harput idi. Bugünkü Elazığ’ın yerinde de Harput’un bir mezrası vardı.

Harput’un tarihi çok eskidir, tö 18. yüzyılda burada Harputaş adlı bir Hitit kenti vardı. Hititler’den sonra yöreye sırasıyla Urartular, Pers-ler, Fartlar ve BizanslIlar egemen oldular.

Müslüman Araplar 644-650 arasında Doğu Anadolu’yu fethettiler. Bu arada Harput ve çevresini de ele geçirdiler. Bizanslılar’la Araplar arasında sınır oluşturan Harput, Araplar’ın Anadolu içlerine düzenlediği saldırılarda askeri üs olarak kullanılıyordu.

Harput ve çevresi 10. yüzyıla değin Müslümanlar’ın egemenliği altında kaldı. Sonra BizanslIlar burayı geri aldı.

Malazgirt Zaferi’nden sonra Türkmen Beyi Çubuk, Harput Kalesi’ni alarak Türk oymaklarını çevreye yerleştirdi. 1087’de brada Selçuklular’a bağlı Çubukoğulları Beyliği kuruldu. 1115’te Artukoğlu Belek Gazi, Çubukoğulları’nın egemenliğine son verdi.

Harput, 1234’te Alaeddin Keykubad 1 tarafından Selçuklu topraklama katılmıştır. 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra yöre llhanlılar’ın egemenliği altına girdi. Bu, 14. yüzyılın ortalarına değin sürdü. 1339’da bağımsızlığını kazanan Dulkadiroğulları yöreyi ele geçirdiler.
Harput ve çevresi 1515’te Osmanlı topraklarına katıldı.

Reşid Mehmed Paşa 1834’te geniş yetkilerle Sivas, Diyarbakır ve Harput bölgesinin valiliğine getirildi. Çevrede yerleşmiş aşiretler, devlete vergi vermeyi reddediyor, zaman zaman da başkaldırıyorlardı. Reşid Mehmed Paşa Harput’u ordugâh yaptı. Birkaç ay kaldıktan sonra Mez-ra’ya (günümüzdeki Elazığ) inerek burada büyük bir garnizon oluşturdu. Hastane kışla cephanelik yaptırdı: 4. Ordu’nun merkezi Mez-ra’dan Erzurum’a, ardından da Erzincan’a taşındığı halde, burası yönetim merkezi olarak kaldı. Bir ara Diyarbakır vilayetine bağlanan Harput, 1875’te mutasarrıflık merkezi yapıldı. 1879’da da yeniden vilayet merkezi oldu. 1862’de Sultan Abdülaziz zamanında Harput, Mezra’-ya taşındı, yeni kentin adı, buraya vali olarak atanan İsmail Paşa’nın önerisiyle Mamuretü‘1 Aziz kondu.

1970 sayımında kentin, 100.000’i aşan nüfusu, 1990’da 200.000’in de üstüne çıktı.

Elazığ’ın, bu nüfus artışına paralel olarak alanı da genişledi ve eskiden kente yakın ayrı birer köy durumunda olan bazı yerleşmeler, Elazığ’ın birer semti haline geldi. Bu arada eski merkez olan Harput da Elazığ Belediyesi’nin sınırları içine alındı. Kentin eksenini batı-4oğu doğrultusunda uzanan Gazi Caddesi oluşturur. Öteki caddelerle sokaklar. bu caddeyi ve birbirlerini dik olarak keserler.

Elazığ ilinde ekonomi, tarımla hayvancılığa dayanır. Elazığ’da geniş tarım alanlar vardır. En çok tahıl türleri ekilir. Tahıl türleri arasında ile sırayı alan buğday, 1987 yılında 69.000 hektarlık bir alana ekilmiş, 101.000 ton kadar ürün alınmıştır. İkinci sırada arpa gelir. Sanayi bitkilerinden şeker pancarı önem kazanmıştır (1990’da 170.000 ton üretim) Uluova’da pamuk ekilir. Ceviz, badem, dut, kayısı, armut (ünlü paşaarmudu), vişne, elma, son yıllarda da çilek yetiştirilen Elazığ ilinde, bağlar da geniş yer tutar ve iyi cins üzümler yetiştirilir (1990’da 70.000 ton üzüm üretilmiştir). İlin hayvan varlığında koyun (1990’da 450.000 baştan fazla) ve kılkeçisi (aynı yıllarda 200.000 baş) başta gelir.

Kılkeçisi sayısı son 10 vılda yarı yarıya azalmıştır.

Elazığ’daki sanayi kuruluşlarının başlıcaları, il merkezindeki şeker, çimento, iplik, şarap ve süperfosfat fabrikalarıdır. Kentin yakınındaki Ferro-Krom İşletmesi de bu arada sayılabilir. 1939’da işletmeye açı-

lan Maden Bakır İşletmesi ve Guleman’daki Şark Kromları İşletmesi de, ilin önemli sanayi kuruluşlarından biridir.

İskenderun – Erzurum karayolu Elazığ ilini güneybatı – kuzeydoğu doğrultusunda keser. Bu karayolundan Diyarbakır’a ve Bingöl üstünden Van Gölü kıyılarına giden kollar ayrılır. Malatya – Diyarbakır – Kurtalan demiryolu da ili batı-doğu doğrultusunda keser. Bu yoldan Yol-çatı istasyonunda ayrılan bir hat, Elazığ kentinden geçerek Muş Üstünden Van Gölü kıyısında Tatvan’a varır. Keban Baraj Gölü’nün oluşmasından sonra, feribot seferlerine de başlanmıştır. Elazığ – Pertek, Elazığ – Çemişkezek ve Elazığ – Ağın arasında işleyen kara taşıtları, baraj gölünü feribotla geçerler. Elazığ kentinde piste küçük uçakların inişine elverişli bir havaalanı da vardır.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın