Edirne-Segedin Antlaşması önemi

Osmanlı devletiyle Macarlar arasında yapılmıştır (1444). II. Murat zamanında, Hunyadi Yanoş, Türk akıncılarını bozguna uğrattı. Bir süre sonra, büyük bir Osmanlı ordusuna karşı da başarı kazandı. Bu durum üzerine papanın kışkırtmasıyla Macarlardan, Lehlerden, Ulahlardan ve öteki Avrupa milletleri şövalyelerinden büyük bir Haçlı ordusu meydana getirildi. Karamanoğlu İbrahim Bey de Haçlılarla anlaştı. Osmanlı kuvvetleri. Haçlıları durduramadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Haçlılar, Filibe’ye kadar ilerlediler. Fakat kışın şiddetli geçmesi yüzünden bu kadarla yetinerek geri döndüler. Anadolu’ da da durum OsmanlIlar için iyi değildi. Karamanoğlu saldırıya geçerek, Osmanlı topraklarını istilâ etmiş ve çok kötülük yapmıştı. Güç durumda kalan II. Murat, Macarlarla barış yapmayı uygun buldu. Sırp despotunun aracılığıyla yapılan barış önerisini Macar kralı kabul etti. Edirne’ye gelen Macar delegeleriyle on yılık bir anlaşmaya varıldı. Buna göre, Sırplardan alınan yerler geri verilecek, Sırp prensliği yeniden kurulacaktı; Sırp despotu, OsmanlIlara vergi verecekti. Eflak, OsmanlIlara vergi vermekle birlikte Macarların koruyuculuğunda kalacaktı. II. Murat, antlaşmaya uyacağına, Macar elçisi önünde yemin etti. Bu antlaşmanın Macar kralı Vladislas tarafından onaylanması için Macar delegeleriyle birlikte OsmanlI delegeleri Macaristan’a gitti. Sege- din’de Macar kralı antlaşmayı imzaladı. Barışı bozmayacağına Türk delegeleri önünde Incil’e el basarak yemin etti.

Yorum yazın