DİVANÜ LÜGAT-ÜT TÜRK

Karahanlı prenslerden Kaşgarlı Mahmut’un
Araplara Türkçeyi öğretmek için 1072 – 1074 yıllarında yazdığı Türkçe-Arapça sözlüktür. Türkçe sözcüklerin kargılığı Arapça olarak verilmiştir. îlk Türkçe sözlük ve dilbilgisi olarak bilinen bu kitapta 7500 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Ayrıca örnek olarak gösterilen atasözleri, ağıtlar, şiirler ve deyimler vardır. Divanü Lûgat-üt Türk, Türk tarihi, edebiyatı, coğrafyası, sosyal hayatı İçin zengin bir bilgi kaynağıdır. Kitabın önsüzünde öteki milletlerin Türk- çeyi öğrenmeleri gereği şöyle belirtilmiştir: «Tanrı, Türkleri yeryüzüne egemen kıldı. Dünya imparatorları, Türk- lerden çıktı. Dünya milletlerinin yönetimi Türklerin eline verildi. Türkler, Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Türkler, yönetimleri altına aldıkları milletleri, kötü davranışlardan korudular. Dünyaya egemen olan Türk- lere herkes muhtaçtır. Onlara derdini dinletebilmek ve böylece her türlü isteğe erişebilmek için de Türkçe öğrenmek gereklidir.»

Yorum yazın