DİVANI ÂLİ

daha önce Yüce Divan (Bak.) görevlerini yapan bir yüksek mahkemedir. 1924 Anayasasına göre. Bakanlar Kurulu üyelerini, Danıştay ve Yargıtay başkan ve üyelerini, Cumhuriyet başsavcısını yargılamak için kurulmuştur. Divanı Âli’yi meydana .getirmek yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmişti. Divanı Âli üyeleri Danıştay ve Yargıtay üyeleri arasından, bu yüksek mahkemelerin genel kurullarınca seçilirdi. 15 asıl, 6 yedek üyesi vardı.

Yorum yazın