DiREKTUVAR (Directoir)

Fransız ihtilâlinde Konvansiyon’dan (Convention) sonra kurulan bir rejimin adıdır. 1795 yılında kabul edilen bir Anayasaya göre, iki yüz elli kişilik ihtiyarlar Meclisi ile Beşyüzler Meclisi meydana getirildi. Kanun yapma yetkisi Beşyüzler Meclisine, onaylamak yetkisi İhtiyarlar Meclisine verildi. Hükümet, bu iki meclisin seçtiği beş direktuvardan kuruldu. Direktuvar yönetimi zamanında devlet işleri yolunda gitmedi. Ordu politikaya karıştı. Napolyon (Napoléon), Mısır’da başarı sağlayamamıştı. Direktuvar yönetimine karşı da hoşnutsuzluk başlamıştı. Güçlü bir hükümet isteniyordu. Fransa’da politik durumun bozuk olduğunu öğrenen Napolyon, Mısır seferinden u- mudunu kesmiş olduğundan, gizlice Fransa’ya geldi. Kendisine çok taraftar buldu. Bir hükümet darbesiyle direktuvar yönetimine son verdi (1799).

Yorum yazın