DEMİR ÇAĞI

demirin bulunması ve işlenerek türlü araçlar yapılabilmesiyle başlar. Bu madeni bulan ve işleme yöntemini ilk olarak geliştirenler, Î.ö. 1400 – 1200 yıllarında Hititlerdir (Bak.). Filistinliler, Asurlular ve Egeliler bu madeni ve işleme yöntemini Hititlerden (Anadolu’dan) öğrenmişler, oradan Balkan yarımadasına (Î.ö. 1100) ve Avrupa’ya geçmiştir. İskandinavlar, ancak İsa’nın doğumundan az önce veya az sonra demiri tanımışlardır. Buna göre, Demir Çağı, tıpkı Tunç Çağı, Yenitaş Çağı gibi dünyanın veya Eskidünya’nm her yerinde aynı zamanda başlamamıştır.
Anadolu’da Tarih Çağı Asurlu ticaret adamlarının bu yarımadanın kimi kent-lerinde yerleşmesiyle (İ.ö. 1900 – 1800) başlar ve Hititlerle gelişir. Oysa demir Î.Ö. 1400-1200 yıllarında bulunur ve işlenir. Buna göre Anadolu ve hatta ön Asya için Demir Çağı, Tarihöncesi çağlarından biri değildir. Çünkü, belirtildiği gibi, ön Asya (Mezopotamya ve Mısır) daha Tunç Çağı’nda, Tarih Çağı’na gir-miştir.

Yorum yazın