ÇİNHİNDİ

Güneydoğu Asya’nın büyük yarımadası ile, onun güney uzantısıdır (Malakka yarımadası). Burada üç grup oluşturan kavimler bir araya gelmiştir; bunlar Hindular, Çinliler ve Ma- layalılardır. Bu grupların yaşadığı bölümler, Birma, Tayland, Vietnam, Laos, Kamboçya, Malayziya ve Singapur’dur. Sık ve balta girmemiş ormanlarla kaplı sıradağları, gür ırmakları (İravadi, Sa- luen, Menam ve Mekong), birçok yönden değtrli ürünleri (pirinç, pamuk, kauçuk vb.>, ayrıca bazı madenleri ile Çinhindi Asya’nın en varlıklı ülkelerindendir. Sözgelişi, kalay bakımından Malayziya en başta yer alır.
Çinhindi yarımadası, Kuzey Dönence’ den Ekvator’a kadar uzanır. Ana sıra-dağlar, 2-3 bin metre yüksekliklere e- rişerek. kuzeyden güneye doğru uzanır ve yelpaze gibi birbirinden uzaklaşır. Bunlar arasındaki ırmaklar, yukarı ve orta bölümlerinde, boğaz biçiminde, dar ve derin vadiler içinde akar. Söz konusu vadiler, ulaşımı çok zorlaştırır; geniş yerlerinde ise verimli birikinti düzlükleri (ovalar) bulunur. Irmaklar, aşağı bölümlerinde, birbirinden uzaklaşan sıradağlar arasını, birikintileriyle doldurmuş, geniş çukurovalar meydana getirmiştir.
Hindistan yarımadasında olduğu gibi, Çinhindi’nde de, «tropikal mevsim yağmurları iklimi» egemendir. Çukurovalar çok sıcaktır. Kıyılar ve dağların yağış getiren mevsim rüzgârlarına dönük yamaçları sık ormanlıktır. Buna karşılık dağların duldasında (gerisinde) kalan yamaçlarda ve çukur yörelerde yağış az olur; böyle yerlerde, seyrek ve güneşli mevsim ormanları bulunur; kurak mevsimde, ağaçlar, yapraklarını döker. Bu ormanlarda, değerli kereste veren a- ğaçlar yetişir (Abanoz, tik ağaçları vb.). Ormanlarda, yaban fili sürüleri dolaşır. Evcilleştirilmiş (eğitilmiş) filler, toprağın işlenmesinde ve kerestelerin (1wm- rukların) taşınması gibi işlerde çok ‘ye-‘■ rarlıdır.
Çinhindi’nde yaşayanlar, çoğunlukla, Moğol kökünden türemişlerdir. Göç edip yerleşen Çinlilerin çoğu, özellikle büyük kentlerde yaşar. En kalabalık olanlar Birraalardır. Taylar ve Annamitler doğudadırlar. Bunlar, Mogollara, Çinlilerden daha az benzerler.
Çin ile Hindistan arasında bulunan Çinhindi, uygarlıkta, iki ülkeden de et-kilenmiştir. Malayalılar, Müslümandır; geri kalanlar ise Budist’tir. Birmanya’da Hint yazısı kullanılır. Fakat, Çin’in etkisi, yüzyıllardan beri gittikçe artmıştır. Yarımadanın orta ve doğu bölümlerinde, halktan birçoğu Çin yazısını okuyabilir. Malayalılar, dinsel etkiyle Arap harflerini kullanırlar.
Ahali, çoğunlukla bitek birikinti düzlüklerine yerleşmiştir. Ormanlık dağlar, çok yerde ıssızdır.
Çinhindi’nin Tayland dışındaki bütün böllimleri, Avrupalılarca sömürgeleştirilmişti. Şimdi hepsi bağımsızdır. Singapur ve Malaya, Britanya Milletler Top- luluğu’nun üyesidir.
Çinhindi’ndeki ekim dikim alanlarının %80’inde pirinç üretilir. Alman ürün, ülkeye gerektiğinden çoktur, önemli miktarda pirinç dış ülkelere gönderilir.

Yorum yazın